Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-213-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Proseminarium ma za zadanie opracowanie konceptualne tematu i problematyki badawczej planowanej pracy magisterskiej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KL2A_W06, KL2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . KL2A_W22 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KL2A_W21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KL2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KL2A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U05 Prezentacja
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U11, KL2A_U04, KL2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KL2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U006 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KL2A_U18 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KL2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U006 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

(Pro)seminarium przygotowuje uczestników do jak najlepszego i terminowego napisania pracy magisterskiej, a także do podjęcia dalszej samodzielnej pracy naukowej.
Podejmowana praca na naszym seminarium dotyczyć będzie zatem następujących obszarów :
- relacja między religią i kulturą,
- antropologia literatury,
- kultura religijna współczesnej Polski
- różne aspekty współczesnej kultury popularnej,
- interpretacje wizualnych aspektów kultury.
Jestem także otwarty na różne propozycje własne – do negocjacji.

W pierwszej kolejności chciałbym współpracować z osobami, które chciałyby się podjąć pisania pracy na jedno z poniższych zagadnień:
- wpływ idei i praktyk religijnych na niereligijne obszary kultury
- motywy religijne (lub nowej duchowości) w literaturze pięknej, teatrze współczesnym, filmie.
- subkultury w Polsce
- nowe ruchy religijne, New Age, ezoteryka w XIX i XX wieku
- obecność religii i duchowości w nowych mediach
- historia idei religijnych
- wizualna i tekstowa obecność religii w polskim Internecie
- ewangelikalny i zielonoświątkowy protestantyzm (szczególnie jego nowe nurty powstałe w XX wieku)
- inne, własne pomysły do negocjacji na dyżurach w styczniu

Metodologia badań – do uzgodnienia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena uwzględnia obecności na zajęciach oraz oddany w terminie odpowiedniej jakości rozdział pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania i „mapa drogowa”:
Zaliczenie proseminarium to oddanie tekstu o rozmiarach ok. 10 stron zawierającego konceptualizacji tematu, a także/lub ustalenia terminologiczne lub metodologię.
Nieobecność (usprawiedliwiona) na seminariach musi wiązać się z konsultacją (najlepiej w tym samym tygodniu lub w następnym) na dyżurze. Zapewnia to ciągłość i równy rytm wspólnej pracy. Brak stałego kontaktu uniemożliwia zaliczenie proseminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Jawłowska, Nowa duchowość. Od kontrkultury do New Age, w: Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 51-70
M.Jacyno, Kultura iundywidualizmu, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007
M.Zowczak, Religijność na pograniczach, Warszawa 2015.
Th. Luckamnn, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie, przeł. L.Bluszcz, Nomos, Kraków 1996
Z.Pasek, Nowa duchowość, Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013.
Z.Pasek, Kultura religijna protestantyzmu, Libron, Kraków 2014
J.Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010, część pt. Nowa duchowość jako fenomen ponowoczesności – alternatywa czy dopełnienie religijności (s. 195n)
P.Socha, Na tropach duchowości – czym jest i czym może być duchowość, w: „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2003, nr 43/44
D.Hall, New Age w Polsce: Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
Media a religia, red. I.Borkowski, B.Jastrzębski, D.Lewiński, Wrocław 2011 (stąd artykuły następujących autorów: J.Jastrzębski, J.Kurowicki, P.Popiół-Wojciechowska, K.Stasiuk Krajewska, A.Bednarska-Stec)
M.Marczak, Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000.
Poszukiwanie i degradowanie. Sacrum w kinie, red. M.Przylipiak i K.Kornacki, Gdańsk 2002.
„Kwartalnik filmowy” nr 45 (105) 2004, pt. „Sacrum w filmie”.
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A.Chałupnik, W.Dudzik, M.Kanabrodzki, L.Kolankiewicz (wstęp i red.), UW, Warszawa 2005 (tu rozdziały: Rytualizacja; Ofiara; Oczyszczenia; Stygmatyzacja ciała)
M. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003
K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003
J.Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000, tu rozdział I – Nierozróżnialność: gra jako model religijności (s. 33-74)
Sugerowana literatura w języku angielskim:
H.Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Leiden, Koeln, New York 1996
P. Heelas, L. Woodhead, B. Seel, B. Szerszynski, K. Tusting, The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality (Religion and Spirituality in the Modern World), Blackwell, Oxford 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Z.Pasek, Kultura religijna protestantyzmu, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s.268
Protestancka kultura słowa, red. Z.Pasek, Nomos, Kraków 2009
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014, s.311
Z.Pasek i K.Skowronek, Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, w: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M.Filiciak i B.Giza, Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 43-61
A.Dyczewska i Z.Pasek, Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości, w: PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT/Problemy Ekorozwoju, 2012 (2), s.67-76.
Z.Pasek i A.Jędruch, Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią, w: Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88.
Z.Pasek, Mnemotopika polskiego protestantyzmu, “Przegląd Kulturoznawczy” 2012, vol 1 (11), s.94-111

Informacje dodatkowe:

Pomocne będą także:

W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997