Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-214-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Siwik Anna (siwikan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Siwik Anna (siwikan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem proseminarium jest opracowanie wstępnych założeń teoretycznych i badawczych pracy magisterskiej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych. KL2A_W06, KL2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami. KL2A_W22 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KL2A_W21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KL2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KL2A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U05 Prezentacja
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Potrafią ocenić skutki zachodzących przeobrażeń w sferze kultury i w wymiarze społecznym. KL2A_U11, KL2A_U04, KL2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KL2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U006 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KL2A_U18 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KL2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Potrafią ocenić skutki zachodzących przeobrażeń w sferze kultury i w wymiarze społecznym. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U006 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Seminarium skierowane jest do osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z przemianami społeczno-kulturowymi w Polsce w okresie od II wojny światowej po czasy współczesne włącznie, a w szczególności problemami: życia codziennego, kwestii kobiecych, migracji, pamięci historycznej i regionalizmu. Położony zostanie szczególny nacisk na medialny przekaz w tym obszarze.
1. Polityczne uwarunkowania przeobrażeń społeczno-kulturowych w Europie po II wojnie światowej.
2. Zmiany w strukturze społecznej.
3. Powojenne przemiany w systemie wartości społeczeństw europejskich.
4. Przeobrażenia obyczajowe w realiach powojennego świata.
5. Między akceptacją a krytyką społeczeństwa kapitalistycznego – źródła i konsekwencje.
6. Ruchy społeczne lat 60. i 70. XX w.
7. Nowe tendencje rozwojowe w kulturze (film, teatr, malarstwo, literatura, muzyka).
8. Urbanizacja i jej kulturowe konsekwencje.
9. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne.
10. Rozwój nowych form komunikacji społecznej.
11. Wpływ globalizacji na życie społeczne i kulturowe społeczeństw europejskich na przełomie XX i XXI w.
12. Alternatywne wizje urządzenia życia zbiorowego.
13. Kościół katolicki wobec nowych wyzwań życia zbiorowego.
14. Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce po II wojnie światowej – główne tendencje i zjawiska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena będzie uwzględniała:
– aktywność na zajęciach
- postęp w przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jakość wykonanej pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Briggs A., Burke P. Społeczna historia mediów, Warszawa 2010
2. Słabek H., O społecznej historii Polski 1945 – 1989, Warszawa 2009
3. Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006
4. Polska europejska czy narodowa (red.) Maria Jarosz, Warszawa 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/siwik-anna-04069

Informacje dodatkowe: