Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
"Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-215-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Celem proseminarium jest: 1. opracowanie przez studenta indywidualnego tematu i wstępnych założeń teoretyczno-metodologicznych pracy magisterskiej; 2. wspólna refleksja nad badaniami kultury popularnej (stanowiska, perspektywy, metodologie).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KL2A_W06, KL2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . KL2A_W22 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KL2A_W21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KL2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KL2A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U05 Prezentacja
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U11, KL2A_U04, KL2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KL2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U006 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KL2A_U18 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KL2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U006 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Problematyka seminarium i prac magisterskich obejmuje zagadnienia analizy i interpretacji zjawisk istniejących we współczesnej kulturze popularnej, badanych metodami tekstologicznymi, dyskursywnymi, semiotycznymi. Omówione zostaną najważniejsze przejawy i cechy współczesnej popkultury oraz obszarów, w których jej obecność jest szczególnie widoczna.
Proponowana tematyka spotkań:
1. spotkanie organizacyjne: rozmowa o własnych zainteresowaniach badawczych; próba wyznaczenia kierunku badań indywidualnych lub/i zespołowych;
2. powtórzenie zasad redagowania tekstu pracy magisterskiej; struktura i kompozycja, styl, bibliografia, aparat krytyczny;
3. definicje i zasięg kultury popularnej; przyjemności popkultury;
4. konsumpcja i konsumeryzm w kulturze popularnej; zjawisko mody;
5. kultura indywidualizmu a wspólnotowość w kulturze popularnej;
6. erotyzm w kulturze popularnej;
7. płeć/gender w kulturze popularnej;
8. analiza wybranego zjawiska kultury popularnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania obligatoryjne do uzyskania zaliczenia z proseminarium:
1. obecność (możliwa jest jedna nieobecność w semestrze)
2. aktywność / udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć
3. ustalenie tematu pracy; napisanie konspektu oraz 10-15 stron pracy (najczęściej jest to fragment rozdziału teoretycznego)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura będzie dostosowana do konkretnych zajęć i podawana każdorazowo przed zajęciami (kilka-kilkanaście stron tekstów różnych autorów; por. niżej)
1. W. J. Burszta, Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna, 2002 nr 1.
2. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010, r. 2 i 3.
3. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, część I.
4. J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003, r. 1, 2, 4, 5, 7.
5. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, r. 1, 2, 6.
6. K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem, Kraków 2000.
7. Bauman o popkulturze. Wypisy, wyb. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008.
8. A. Ben-Ze’ev, Miłość w sieci. Internet i emocje. Poznań 2005.
9. B. Brzozowska, Gen X. Pokolenie konsumentów, Kraków 2005.
10. W. J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.
11. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
12. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007.
13. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.
14. U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: pomiędzy retoryką a ideologią, Kraków 2008.
15. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
16. Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Kraków 2003.
17. Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, W. Godzic, M. Żakowski (red.), Warszawa 2007.
18. W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.
19. W. Godzic, Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
20. W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002.
21. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
22. W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007.
23. M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.
24. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, Białystok 1998.
25. H. Jacoby, W. Irwin, Dr House i filozofia – wszyscy kłamią. Gliwice 2009
26. Kiczosfery współczesności, red. W. Burszta, E. Sekuła, Warszawa 2008.
27. P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004.
28. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
29. K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej, Warszawa 2008.
30. Kultura Popularna (kwartalnik), red. nacz. W Godzic, Kraków-Warszawa.
31. Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.
32. Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.
33. A. Lewicki, Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011.
34. G. Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2003.
35. Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A. Kisielewska, Kraków 2004.
36. Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej, red. G. Stachówna, Kraków 1997.
37. A. Nacher, Tele-płeć. Gender w telewizji doby globalizacji. Kraków, 2008 (rozdział “Znaczenia jako negocjacja”).
38. E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności. Warszawa 2010.
39. A. Ogonowska, Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Kraków 2006.
40. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
41. R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna. Warszawa 2006.
42. Pop komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Kraków 2010.
43. Post-soap. Seriale nowej generacji a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011.
44. Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak i K. Pietrowicz, Wrocław 2007.
45. J. Ryczek, Piękno w kulturze ponowoczesnej, Kraków 2006.
46. Seriale. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 20011.
47. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.
48. T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa2008.
49. Świat (z) kolorowych czasopism, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2010.
50. W kulturze pierwszych stron, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław, 2005.
51. Wstydliwe przyjemności, czyli po co – tak naprawdę – chodzimy do kina?, red. G. Stachówna, Kraków 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Książki:
1. Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków: Libron 2013 – (współautor Z. Pasek).
2. Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków: Libron, 2016.
Tu następujące rozdziały, dotyczące różnych zjawisk kultury popularnej:
• Marynarka od Westwood, torebka od Fendi. Funkcje nazw własnych w dyskursie mody
• Nie trzeba mieć urody Brada Pitta. Onimiczne de/konstruowanie męskości w czasopismach life-stylowych dla mężczyzn
• Akademia Świadomego Życia. Nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości (współautor Zbigniew Pasek)
• Życie jest jak woda w oceanie. Język metaforyczny w motywacyjnych poradnikach psychologicznych
• Historia, z której zawsze płynie ten sam morał. Telewizyjne seriale paradokumentalne jako społeczne doświadczenie i medialna opowieść „terapeutyczna”
• Lifting, liposukcja, dermabrazja… Społeczne gry (z) ciałem i ich serialowe reprezentacje

Artykuły:
3. Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN), w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, 314-330 (współautor: B. Skowronek).
4. Społeczne konstruowanie nowej duchowości a kultura popularna, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz i W. Jakubowski, Kraków 2010, 361-378 (współautor Z. Pasek).
5. Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, [w:] Współczesne media – wolne media?, tom. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2010, 164-177 (współautor M. Rutkowski)
6. Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań. Relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmu, w: Relatywizm w języku i kulturze („czerwona seria”), red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010, 249-259 (współautor B. Skowronek).
7. Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, w: M. Filiciak, B. Giza (red.) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, seria: Warszawa 2011, 43-61 (współautor Z. Pasek).
8. Kaczor (i) Donald: Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, 61-81 (współautor: M. Rutkowski).
9. Sex i shopping – związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2012, s.
10. Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny, w: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Red. I. Łuc, M. Pogłódek, Katowice 2012, s. 497-512.
11. Atlas anatomiczny piłkarza. Tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?), „Konteksty” 2012.
12. Konstrukcje przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help), „Prace Kulturoznawcze” XV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3487, Wrocław 2013, s. 259-272.
13. Współczesne świętowanie Polaków – perspektywa socjologiczna i kulturoznawcza, w: Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, red. S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków Libron, 2014, s. 151-171.
14. Jan Kalwin „dla opornych”. Popularyzacja kalwinizmu w Internecie i kulturze popularnej Studia de Cultura, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2015 (2014).
15. Tytuły poradników psychologicznych na tle kultury współczesnej, Onomastica 2016 (w recenzji)

Informacje dodatkowe: