Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obsługa edytorów graficznych 3
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-303-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Osoby prowadzące:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Obsługa edytorów graficznych z szczególnym naciskiem na Adobe Photoshopa i pracę z różnymi formatami graficznymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą technik informatycznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej. KL2A_W25 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego KL2A_W20, KL2A_W18 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i docenia rolę grafiki komputerowej we współczesnej rzeczywistości. KL2A_W22 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne. KL2A_U07, KL2A_U01, KL2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i informacje na temat specyfikacji programów graficznych oraz zasad projektowania projektowania, ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym. KL2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej. KL2A_W18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia animowanej grafiki wektorowej i grafiki rastrowej. KL2A_U22 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 W stopniu zaawansowanym potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej postępy. KL2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z dziedziną współczesnej grafiki komputerowej. KL2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 Posiada kompetencje niezbędne do pracy twórczej (organizacyjne, koncepcyjne, realizacyjne). KL2A_K05, KL2A_K02, KL2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą technik informatycznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej. - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i docenia rolę grafiki komputerowej we współczesnej rzeczywistości. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne. - - + - - - - - - - -
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i informacje na temat specyfikacji programów graficznych oraz zasad projektowania projektowania, ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej. - - + - - - - - - - -
M_U004 Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia animowanej grafiki wektorowej i grafiki rastrowej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W stopniu zaawansowanym potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej postępy. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z dziedziną współczesnej grafiki komputerowej. - - + - - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje niezbędne do pracy twórczej (organizacyjne, koncepcyjne, realizacyjne). - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
Ćwiczenia z edycji i kreowania obrazu cyfrowego. Ćwiczenia z edycji i kreowania obrazu cyfrowego m. in.:

> obróbka fotografii
> kreowanie grafiki
> łączenie funkcji pomiędzy programami
> praca w Adobe Bridge – katalogowanie, praca z wieloma plikami.
> pixelart
> zapisywanie plików, formaty i ich zastosowanie, optymalizacja

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia laboratorium (obsługa edytorów graficznych) wynika z jakości projektów graficznych realizowanych w trakcie zajęć oraz podczas pracy własnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- obecność na zajęciach (możliwość dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)
- znajomość podstaw użytkowania komputerów typu PC,
- znajomość podstaw obsługi systemu Windows
- elementarna znajomość podstaw matematyki ze szczególnym uwzględnieniem geometrii płaskiej i stereometrii
- rozumienie podstawowych pojęć: nazw i operacji w programie graficznym w języku polskim i angielskim.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Praca zbiorowa Adobe Creative Team: Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo Helion, Warszawa, 2013.
Fábio Sasso: Abduzeedo. Inspirujący przewodnik po świecie grafiki, Helion, Gliwice, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak