Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język reklamy
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-305-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

-

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W004 Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować. Wypracowania pisane na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U003 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię włąściwą dla nauk humanistycznych i społecznych i odpowiednie koncepcje teoretyczne. Wypracowania pisane na zajęciach,
Studium przypadków ,
Egzamin
M_U004 Potrafi na zajęciach przeprowadzić analizę wizualna i językową tekstów reklamy, uzywając właściwej terminologii i odpowiednich koncepcji teoretycznych dla nauk społecznych i humanistycznych. Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Posługuje się narzędziami Web 2.0 w celu zarządzania kulturą i promocji kultury w Internecie. Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. Wypracowania pisane na zajęciach,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. Wypracowania pisane na zajęciach,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię włąściwą dla nauk humanistycznych i społecznych i odpowiednie koncepcje teoretyczne. + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi na zajęciach przeprowadzić analizę wizualna i językową tekstów reklamy, uzywając właściwej terminologii i odpowiednich koncepcji teoretycznych dla nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posługuje się narzędziami Web 2.0 w celu zarządzania kulturą i promocji kultury w Internecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Język reklamy

Kurs ma charakter specjalistyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów reklamowych oraz dostarczenie im najważniejszych z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa narzędzi teoretyczno-metodologicznych. Elementy lingwistyki kognitywnej, pragmalingwistyki, retoryki, semiotyki, krytycznej analizy dyskursu oraz teorii perswazji zostaną wykorzystane jako instrumentarium służące badaniu nie tylko przekazu werbalnego w reklamach, ale i – przede wszystkim – warstwy wizualnej. Integralną częścią tych spotkań jest wspólna dyskusja na temat prezentowanych tekstów reklamowych (z wykorzystaniem poznanych w czasie wykładu pojęć i terminów).

Wprowadzenie do zajęć (1 godzina)
Społeczne funkcje reklamy (2 godziny)
Reklama jako przestrzeń tworzenia rzeczywistości społecznej (2 godziny)
Język reklamy (4 godziny)
Obrazy reklamowe – funkcje i znaczenie obrazu w reklamie (2 godziny)
Reklama w perspektywie badawczej (4 godziny)
krytyczna analiza dyskursu, analiza treści i semiologia, analiza wizualna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Język reklamy
80% esej
20% aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ćwiczenia laboratoryjne (Język Internetu):

  • Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem będzie indywidualna praca nad tekstem według zasad webwritingu, a następnie praca w zespołach polegająca na opracowaniu strategii contentowej w oparciu o brief.

Ćwiczenia projektowe (Cyberkultura):

  • Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność oraz wykonywanie ćwiczeń, w tym zadań przy komputerze, i uczestniczenie w dyskusji.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Albin, Krzysztof. 2002. REKLAMA. PRZEKAZ. ODBIÓR. INTERPRETACJA. Warszawa-Wrocław: PWN.
• Barczak, Andrzej S. i Andrzej Pitrus (red.) 1999. ZE ŚWIATA REKLAMY. Kraków: Wyd. UJ.
• Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2004. REKLAMA JAKO TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. Kraków: Wyd. UJ.
• Bralczyk, Jerzy. 1996. JĘZYK NA SPRZEDAŻ. Warszawa: Businessman.
• Cymanow-Sosin, Klaudia. 2010. METAFORY WE WSPÓŁCZESNEJ REKLAMIE. Toruń: Grado.
• Siwiec, Marcin (red.) 2009. ENCYKLOPEDIA WIEDZA O REKLAMIE. OD POMYSŁU DO EFEKTU. Bielsko-Biała: PWN.
• Golka, Marian. 1994. ŚWIAT REKLAMY. Warszawa: Artia.
• Kamińska-Szmaj, Irena. 1996. „Slogan reklamowy – budowa składniowa”. W: PORADNIK JĘZYKOWY nr 4.
• Kleczek, Ryszard, Hajdas, Monika i Magdalena Sobocińska. 2008. KREACJA W REKLAMIE. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
• Kochan, Marek. 2005. SLOGANY W REKLAMIE I POLITYCE. Warszawa: Trio.
• Krzyżanowski, Piotr i Paweł Nowak. 2004. MANIPULACJA W JĘZYKU. Lublin: Wyd. UMCS.
• Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY. Wrocław: Wyd. UWr.
• Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2000. BUNT NA SPRZEDAŻ. PRZEMYSŁ MUZYCZNY – REKLAMA – SEMIOTYKA. Kraków: Wyd. UJ.
• Lubaś, Władysław. 2006. JĘZYK W KOMUNIKACJI, PERSWAZJI I W REKLAMIE. Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
• Lusińska, Anna. 2007. REKLAMA A FRAZEOLOGIA. TEKSTY REKLAMOWE JAKO ŹRÓDŁO NOWYCH FRAZEOLOGIZMÓW. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
• Maćkiewicz, Jolanta. 1995. Metafora w reklamie. W: Lewicki, Andrzej M. i Ryszard Tokarski (red.) KREOWANIE ŚWIATA W TEKSTACH. Lublin: Wyd. UMCS.
• Ogilvy, David. 2008. O REKLAMIE. Warszawa: Studio Emka.
• Pitrus, Andrzej. 2005. Znaki NA SPRZEDAŻ. W STRONĘ INTEGRACYJNEJ TEORII REKLAMY. Kraków: Rabid.
• Pomieciński, Adam. 2005. REKLAMA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE. Poznań: Wyd. Poznańskie.
• Przybylska, Renata i Wiesław Przyczyna (red.) 2001. RETORYKA DZIŚ. TEORIA I PRAKTYKA. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
• Skowronek, Katarzyna. 1997. „Czy reklama kłamie?”. W: NOWA POLSZCZYZNA nr 4.
• Skowronek, Katarzyna. 2001. REKLAMA. STUDIUM PRAGMALINGWISTYCZNE. Kraków: Rabid.
• Szczęsna, Ewa. 2003. POETYKA REKLAMY. Warszawa: PWN.
• Zimny, Rafał. 2008. KREOWANIE OBRAZÓW ŚWIATA W TEKSTACH REKLAMOWYCH. Warszawa: Trio.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
  • Ćwiczenia laboratoryjne (Język Internetu):
  • BARBARA STAWARZ (InnovaWeb): Publishing & Marketing Director wydawnictwa internetowego InnovaWeb. Od siedmiu lat związana z branżą internetową. Najpierw jako redaktor w dziale online dziennika Rzeczpospolita, a następnie w wydawnictwie Hubert Burda Media, gdzie m.in. kierowała działem online magazynu o nowych technologiach – CHIP oraz była Community Managerem projektów internetowych firmy. Dziś kieruje redakcją oraz działem sprzedaży InnovaWeb oraz rozwija agencję content marketingu Content King. W pracy naukowej zafascynowana wpływem internetu na relacje międzyludzkie i komunikację masową. Szkoleniowiec i wykładowca. Prowadzi zajęcia z Dziennikarstwa Internetowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz z Content Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.