Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reklama w Internecie
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-310-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. KL2A_W12, KL2A_W23 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. KL2A_W13, KL2A_W23 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U002 Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt kampanii reklamowej w Internecie, wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne i znajomość koncepcji reklamy i jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa. KL2A_U18, KL2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U003 Potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę krytyczną tekstów i obrazów reklamowych i zweryfikować uogólnienia za pomocą odpowiednich technik i metod analitycznych. KL2A_U11 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. KL2A_K10, KL2A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Angażuje się w wieloaspektową dyskusję, samodzielnie interpretuje nowe idee i potrafi zbudować na ich podstawie argumenty, które przedstawia w czasie zajęć w formie ustnej lub pisemnej. KL2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. - - - - - - - - + - -
M_W002 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. - - - - - - - - + - -
M_W003 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt kampanii reklamowej w Internecie, wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne i znajomość koncepcji reklamy i jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę krytyczną tekstów i obrazów reklamowych i zweryfikować uogólnienia za pomocą odpowiednich technik i metod analitycznych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Angażuje się w wieloaspektową dyskusję, samodzielnie interpretuje nowe idee i potrafi zbudować na ich podstawie argumenty, które przedstawia w czasie zajęć w formie ustnej lub pisemnej. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:

Podczas warsztatów studenci zdobędą wiedzę na temat rynku mediów online oraz kulis tworzenia reklamy w internecie. Zajęcia przygotowują do pracy w agencjach interaktywnych oraz agencjach PR. Warsztaty z przygotowywania treści do internetu oraz strategii konkurowania treścią w internecie uczą budowania treści, które odpowiadają zachowaniu użytkownika w Internecie, jego percepcji tekstu z ekranu oraz sposobie wyszukiwania treści w wyszukiwarkach.
1. Reklama online:
media online,
blogosfera,
przyszłość reklamy,
trendy w reklamie on-line.
2. Webwriting:
percepcja tekstu z ekranu,
zasady webwritingu,
googlewriting.
3. Skuteczne treści w internecie:
wykorzystanie technik wpływu społecznego w konstrukcji treści,
neuromarketing a treści w internecine,
treści dostosowane do wyszukiwarek internetowych.
4. Content marketing:
narzędzia content marketing,
engagement rate, dwell time a CTR,
content w reklamie display,
budowa content marketing strategy,
5. Inbound marketing
narzędzia inbound marketing,
dystrybucja treści w internecie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Wykonanie projektu 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% ocena projektu wykonanego w ramach warsztatów
20% aktywny udział w dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia dotyczyć będą aktywności reklamowej w ramach stron internetowych, społeczności sieciowych (Facebook, Twitter, Instagram oraz usług oferowanych przez koncern Google. Zagadnienia jakie będa poruszane to tworzenie contentu, pozyskiwanie społeczności i analizę grupy odbiorców.
Zajęcia będą miały formę warsztatów, studenci na zajęciach będą otrzymywali samodzielne zadania do wykonania a następnie będą omawiane ich wyniki na kolejnych spotkaniach, ma to na celu przygotowanie studentów do przygotowania samodzielnego projektu reklamowego wybranego produktu lub usługi w internecie.
Ustalenie zakresu i etapów realizacji projektu będzie odbywało się w ramach konsultacji indywidualnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grzenia, Jan. 2008. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W INTERNECIE. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
McGovern,Gerry. ZABÓJCZO SKUTECZNE TREŚCI INTERNETOWE.
Filciak, Mirosław. 2010. “Internet – społeczne metamedium”, w: Wiesław Godzic (red.) MEDIA AUDIOWIZUALNE. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Academica, s 104-124.
Mrozowski, Maciej. 2010. “Media i polityka. Demokracja czy mediokracja?”, w: Wiesław Godzic (red.), MEDIA AUDIOWIZUALNE. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Academica, s 266-298.
Wrycza-Bekier, Joanna. 2010. WEBWRITING. PROFESJONALNE TWORZENIE TEKSTÓW DO INTERNETU. Warszawa: Helion.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Maciej Myśliwiec, asystent na Wydziale Humanistycznym AGH, łączy pracę naukową z aktywnością związaną z reklamą w Internecie. Zajmuje się promocją Wydziału Humanistycznego AGH na portalu Facebook oraz wcześniej na portalu nk.pl. Współpracował z firmą Target s.c. zajmującą się badaniami marketingowymi oraz aktywnie działa w III sektorze, prowadząc projekty reklamy on-line. We wrześniu 2013 otrzymał w drodze konkursu w programie Małopolskiej Agnecji Rozwoju Regionalnego pt. ‘Wiedza i Praktyka’ staż podczas którego zajmuje się analizą i budowaniem społeczności sieciowych i działań marketingowych nakierowanych na społeczność.