Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Chinise Culture
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-311-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. Zhigang Fu (fuzhg@126.com)
Krótka charakterystyka modułu

Introduction to Chinese Culture

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - student has basic knowledge about the Chinese culture KL2A_W05 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 - student can understand the specialist terminilogy related to Chinese culture KL2A_U12 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 - student is aware of the cultural differentiation KL2A_K08 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 - student understands the necessity of constant developing their knowledge KL2A_K01 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - student has basic knowledge about the Chinese culture + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - student can understand the specialist terminilogy related to Chinese culture + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - student is aware of the cultural differentiation + - - - - - - - - - -
M_K002 - student understands the necessity of constant developing their knowledge + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to Chinese Languages and Character
2. Introduction to Chinese Culture: History & Education
3. Introduction to Chinese Culture: Food & Cuisine
4. Introduction to Chinese Culture: Travelling
5.Introduction to Chinese Fine Arts (Painting and Calligraphy)
6. Chinese history HAN & THREE KINGDOM
7. Chinese Mythology
8. Animals & Wildlife in China
9.Ethnic Groups in China
10. Family & Relationships
11.Teaching resource collection for “An introduction of Chinese Culture”
12、Traditional Games in China
13. Chinese Wedding

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Lecturing and questions and answers in class; short paper after each topic; group discussion; choose one of the topics to write an essay for the course

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Naughton Barry. The Chinese Economy-Transitions and Growth[M].MIT Press,2007.
2.Giorgio, Gomel et.al. The Chinese Economy-Recent trends and policy issues[M]. Springer,2012.
3.Zhongmin Wu. China in the World Economy-Routledge[M]. Routledge,2009.
4.宁继鸣.《中国概况(第2版)》,北京语言大学出版社,2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

出版著作:(Published Books)
1985年: 医学英语泛读材料选 编委 河南科技出版社出版
1990年: 医用英语教程 编委 中国医药科技出版社出版
1991年: 《大学英语》四级模拟题集详解 编委 河南人民出版社出版
1991年: 美国注册护士执照考试试题详解 编委 中国医药科技出版社出版
1999年: 《大学医学英语教程》主编之一 河南科技出版社出版
2004年: 《英语句型》主编 广东教育出版社出版
2004年: 《英汉医学词典》主要编著者之一 世界图书出版社

出版译作:(Published translated papers)
1982年:口服碘油防治甲状腺肿的研究:第二届亚太地区甲肿协会学术会议,日本,东京
1982年:地方病甲状腺肿和克汀病的防治 (电影解说词):同上
1984年: 针刺复合麻醉脊髓椎管手术: 第二届全国针灸学术会摘要集,中国, 北京
1985年: 宫颈癌广泛切除术范围与保留盆丛和术后膀胱功能恢复的探讨:第一届国际产科疾病学术讨论会文集, 中国,北京
1989年: 互隔交链孢霉毒素的纯化:自然毒素国际学术会议论文集,中国, 桂林
1990年: 心包经学与心律失常关系的临床观察:第二届世界针灸学术会, 法国,巴黎
1991年: 爱情的七种测试:(英译汉) 《时代青年》(杂志) 第五期,中国, 郑州
1992年: 针灸治疗疼痛性疾病1037例分析: 《世界针灸》(杂志),第二卷, 第四期,中国,北京
1993年: 间皮瘤与肺组织中纤维类型关系的研究:《河南医科大学学报》,第三卷,第一期, 中国,郑州
1993年:列缺穴治疗急性乳腺炎的分析:《世界针灸》(杂志),第 三卷, 第三期,中国, 北京
1993年:经络导平仪治疗心律不齐的临床观察:《世界针灸》(杂志),第三卷, 第四期, 中国, 北京
1995年:湛江水产学院60周年校庆画册翻译
1995年:果皮涂膜对Kensineton Pride 芒果果液烧伤的影响(校译稿):(英译汉)《热带农产品加工》,第四期,中国,湛江
1995年:广东海洋产业的发展对高等教育的需求:中韩“地区开发与农业教育国际学术研讨会”论文集,中国,沈阳
1996年:中国石油工人乙肝病毒感染的危险因素分析:《河南医学研究》,第五卷,第一期,中国,郑州
1997年: 人胃癌和癌旁组织内淋巴管、毛细淋巴管的形态定量:《中国新消化病学杂志》,第一期,中国,北京
1998年: 广东医学院40周年校庆画册文字翻译
1999年: 有氧运动合用人参茎叶皂苷对饮食性高脂血症小鼠脂质代谢的影响.《中国药理学报》,第20卷,第6期,中国,上海(本文被美国出版的世界著名权威科技论文检索刊物SCI ( Science Citation Index)收录)
1999年: 人参茎叶皂苷对高胆固醇饮食大鼠再灌注性心率失常和脂质过氧化的影响.《实验生物学报》,第32卷,第4期,中国,上海
2000年: 肝癌、慢性乙肝和肝硬化癌患者血浆P-选择素的水平及临床意义,《美国中华微生物学和免疫学杂志》,第2卷,第3期,中国,烟台

Informacje dodatkowe:

none