Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka aktorska w kinie - od mima w filmie niemym po digitalny fantom w filmie XXI wieku. Teoria, praktyka, postaci
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-313-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Sztuka aktorska w kinie – od mima w filmie niemym po digitalny fantom w filmie XXI wieku. Teoria, praktyka, postaci.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna z dynamikę zmian roli i funkcji aktora w sztuce kinematograficznej na przestrzeni całych dziejów X Muzy – od końca XIX wieku po drugą dekadę wieku XXI KL2A_W13 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 ma podstawową znajomość historii kina oraz historii sztuk wykonawczych oraz podstawowe teorie sztuki aktorskiej (szkoła realistyczna, szkoła ekspresjonistyczna, teatr Bertolta Brechta) KL2A_W11 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat sztuki aktorskiej. KL2A_U03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KL2A_K09 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna z dynamikę zmian roli i funkcji aktora w sztuce kinematograficznej na przestrzeni całych dziejów X Muzy – od końca XIX wieku po drugą dekadę wieku XXI + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową znajomość historii kina oraz historii sztuk wykonawczych oraz podstawowe teorie sztuki aktorskiej (szkoła realistyczna, szkoła ekspresjonistyczna, teatr Bertolta Brechta) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat sztuki aktorskiej. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Iwan Mozżuchin, Marlon Brando, Ryszarda Hanin i Toshiro Mifune – co ich łączy, a co ich dzieli? Dlaczego lubimy tego aktora, a tamtego – wręcz nie znosimy? Jak to się dzieje, że ludzie, których znamy tylko z ekranu wydają się nam aż tak bliscy? Czy postać filmowa ma cokolwiek wspólnego z człowiekiem, który się w nią wciela?
Wykład o kunszcie aktorstwa kinowego ma na celu zapoznanie słuchaczy z dynamiką zmian roli i funkcji aktora w sztuce kinematograficznej na przestrzeni całych dziejów X Muzy – od końca XIX wieku po drugą dekadę wieku XXI. Kino od swego zarania było ‘spektaklem ruchu’, którego newralgicznym punktem był aktor – jego ciało (twarz, sylwetka, mimika) oraz psychika (świadomość i nieświadomość). Prześledzone zostaną kolejne etapy rozwoju sztuki aktorskiej skorelowanej ze zmianami technologii kina: od okresu niemego – poprzez klasyczny, nowofalowy i współczesny – po etap digitalny, kiedy żywego aktora można zastąpić (jego) cyfrowym fantomem. Wybrane zostaną odpowiednie wzorce i modele aktorskie – z kilku epok, odmiennych kinematografii, odrębnych technik i stylów aktorskich oraz różnorodnych kultur – aby pokazać w pełni bogactwo owej tajemniczej sztuki performatywnej, która jest podstawą kinowej alchemii. Dzięki zajęciom uda się odpowiedzieć nie tylko na pytanie ‘kto jest ulubionym aktorem?’, ale także swobodnie odpowiedzieć na narzucające się pytanie dodatkowe – ‘ale dlaczego?’

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny będzie test.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Od studentów wymagana jest obecność na zajęciach, interesowanie się kinem jako sztuką, jako sposobem ekspresji i kanałem komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Literature and other sources will be provided by drop-box.