Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-314-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej koniecznej do przygotowania studentów do pisania pracy dyplomowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL2A_W16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. KL2A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. KL2A_W06, KL2A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KL2A_W06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W005 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KL2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL2A_U13, KL2A_U12, KL2A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. KL2A_U05, KL2A_U22, KL2A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej. KL2A_U04, KL2A_U21 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego KL2A_U18 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. KL2A_U19, KL2A_U01, KL2A_U22 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL2A_K09 Aktywność na zajęciach
M_K003 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne KL2A_K05, KL2A_K10, KL2A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Seminarium przygotowuje uczestników do jak najlepszego i terminowego napisania pracy magisterskiej, a także do podjęcia dalszej samodzielnej pracy naukowej. I to jest cel główny naszej współpracy.
Podejmowana praca na naszym seminarium dotyczyć będzie zatem następujących obszarów :
- relacji religii i kultury,
- antropologii literatury,
- kultury popularnej,
- kultury wizualnej.
Jestem otwarty na różne propozycje własne – do negocjacji.
Ze szczegółowych tematów nad którymi możemy pracować podczas zajęc chciałbym wymienić:
- wpływ idei i praktyk religijnych na inne pozareligijne obszary kultury jak i pełnienie funkcji religijnych przez obszary kultury “świeckie” i niereligijne.
- co mówi kultura popularna o wartościach współczesności
- kultury religijne w Polsce współczesnej
- przekraczanie siebie i “rozwój osobisty” w literaturze pięknej, teatrze współczesnym, filmie.
- subkultury w Polsce
- nowe ruchy religijne, a także ezoteryczny nurt w kulturze zachodniej w XIX i XX wieku
- obecność religii i duchowości w nowych mediach
- wizualna i tekstowa obecność religii w polskim Internecie
- ewangelikalny i zielonoświątkowy protestantyzm (szczególnie jego nowe nurty powstałe w XX wieku)
- inne, własne pomysły do negocjacji (jw).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje:
- aktywność uczestnika/uczestniczki podczas zajęć
- regularność kontaktów z promotorem
- rozmiary samodzielnej pracy poza spotkaniami seminaryjnymi
- systematyczność w budowaniu koncepcji swojej pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nieobecność (usprawiedliwiona) na seminariach musi wiązać się z konsultacją (najlepiej w tym samym tygodniu lub w następnym) na dyżurze. Zapewnia to ciągłość i równy rytm wspólnej pracy. Brak stałego kontaktu w miarę regularnego uniemożliwia zaliczenie seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę opracowujemy w zależności od tematyki prac magisterskich – udostępniamy ją na zajęciach.
Tymczasem sugeruję wsparcie ze strony:

W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Krakow 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KSIĄŻKI
Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowości chrześcijańskiej, Media Press, Kraków 1999, s.216.
Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Kultura religijna protestantyzmu, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s.268.

PRACE POD RED>
Protestancka kultura słowa, Nomos, Kraków 2009.
Słownik religii, red. Z.Pasek i E.Przybył-Sadowska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010, s.496.
Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, red. B.Bednarczyk, Z.Pasek, P.Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, ss. 334.
Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013, ss. 226
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014, s.311.

ARTYKUŁY
Chrześcijańskie sakramenty w świetle teorii aktów mowy, w: “Studia Humanistyczne” 2012(1), s.7-18.
Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości, współautor – A.Dyczewska, w: PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT/Problemy Ekorozwoju, 2012 (2), s.67-76.
Jakie zbawienie daje Cracovia? Duchowo-transgresyjny wymiar piłki nożnej, w: “KONTEKSTY” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114.
Mnemotopika polskiego protestantyzmu, “Przegląd Kulturoznawczy” 2012, vol 1 (11), s.94-111.
Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji, współautor – M.Madej, w: “Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2012, t. 15, s.185-216.
Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa, w: “Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 7-21.
Szacunek, cześć, kult. Biblia i protestanci, w: “Studia Religiologica” 2013, t. 46, nr 4, s.317-326.

Informacje dodatkowe: