Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cnoty i wady. Od ambicji do życzliwości
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-321-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podczas zajęć zostaną przeanalizowane główne etyczne cnoty (np. nadzieja, miłość) i wady (np. głupota, pycha, zawiść), a także mniej znane cnoty (np. pokora, przystojność) i wady (np. obłuda, pycha).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. KL2A_W11 Esej
M_W002 Zna podstawowe cnoty i wady etyczne KL2A_W13 Esej
Umiejętności
M_U001 Umie ustalić założenia oraz style życie leżące u podstaw poszczególnych cnót i wad. KL2A_U03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ukazać związek cnót i wad z życiem jednostki/wspólnoty oraz określić ich znaczenie wychowawcze. KL2A_K09 Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe cnoty i wady etyczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ustalić założenia oraz style życie leżące u podstaw poszczególnych cnót i wad. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ukazać związek cnót i wad z życiem jednostki/wspólnoty oraz określić ich znaczenie wychowawcze. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Aretologia – etyka cnót
 2. Altruizm, ambicja, bezinteresowność
 3. Chciwość, cierpliwość, duma
 4. Gadulstwo, głupota, gniew
 5. Grzeczność, honor, kłamstwo
 6. Lenistwo, łagodność, mądrość
 7. Męstwo, milczenie, miłość
 8. Nadzieja, nienawiść, nieufność
 9. Obłuda, odpowiedzialność, okrucieństwo
 10. Pochlebstwo, pokora, prawdomówność
 11. Prawość, prostota, próżność
 12. Przebaczenie, przyjaźń, pycha
 13. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie
 14. Zawiść, zazdrość, życzliwość
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

30% obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności)
20% aktywność na zajęciach
50% sześciostronicowy esej na wybrany przez studenta temat

Student, który przekroczy limit nieobecności powinien zgłosić się na dyżur i zaliczyć problematykę zajęć, na których był nieobecny.

Warunki zaliczenia przedmiotu w sesji poprawkowej są takie same jak w pierwszym terminie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura źródłowa:
Arystoteles, “Etyka Nikomachejska”, “Etyka Wielka”, “Etyka Eudemejska”, “O cnotach i wadach” w: tenże, “Dzieła Wszystkie”, t. 5, tłum. zbiorowe, Warszawa 1996
J. de la Bruyere, “Charaktery czyli obyczaje naszych czasów”, tłum. a. Tatarkiewicz, Warszawa 1965
Chamford, “Maksymy i myśli”, tłum. K. Drzewiecki, T. Żeleński (Boy), Warszawa 1995
Epiktet, “Diatryby”, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961
Erazm z Rotterdamu, “Pochwała głupoty”, tłum. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953
D. Hume, “Badania dotyczące zasad moralności”, tłum. A. Hochfeld, Warszawa 1975
T. Kotarbiński, “Miłość i przyjaźń”, w: tenże, “Medytacje o życiu godziwym”, Warszawa 1986
La. Rochefoucauld, “Maksymy i rozważania moralne”, tłum. T. Żeleński (Boy), Wrocław 1951
A. MacIntyre, “Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności”, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996
M. de Montaigne, “Próby”, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985
Plutarch, “Moralia”, t. 2, tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988
L.A. Seneka, “Listy moralne do Lucyliusza”, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961
B. Spinoza, “Etyka”, tłum. J. Myślicki, Warszawa 1954

Literatura przedmiotowa:
A. Comte-Sponville, “Mały traktat o wielkich cnotach”, Warszawa 2000
P. Domeracki, M. Jaranowski, M. T. Zdrenka, “Sześć cnót mniejszych”, Toruń 2012
E. Dupreel, “Traktat o moralności”, tłum, Z. Glinka, Warszawa 1969
J. Jaśtal, “Etyka cnót, etyka charakteru”, w: tenże (red.), “Etyka i charakter”, Kraków 2004
J. Jaśtal, “Natura cnót”, Kraków 2008
H. Majkrzak, “Cnoty i wady. Zarys tomistycznej aretologii”, Kraków 2008
M. Ossowska, “Normy moralne. Próba systematyzacji”, Warszawa 1970
R. Spaemann, “Dyscyplina i problem cnót wtórnych”, w: tenże, "Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Warszawa 2006
N. Szutta, “Status współczesnej etyki cnót”, W: “Diametros” nr 1 2004
“Współczesna etyka cnót. Możliwości i ograniczenia”, red. N. Szutta, Warszawa
N. Szutta, “Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?”, Gdańsk 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, “Miłość i śmierć”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T. Gadacz, “Nadzieja”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T, Gadacz, “O mądrości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O miłości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O zawiści”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “Przebaczenie”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Etyka powołania”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Eseje o cnotach i wadach”, w: “Charaktery”

Informacje dodatkowe: