Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura i innowacja
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-323-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs jest realizowany w ramach grantu dydaktycznego POWER 3.5 w module składającym się z 4 przedmiotów:
1. Kultura i innowacja
2. Organizacja wydarzeń artystycznych
3. Wizualność w kształtowaniu wirtualnego świata
4. Promocja kultury lokalnej.

Kurs skupia się na kulturze, relacjach społecznych oraz na sieciach innowacji: dyfuzji innowacji, nowych technologiach, zmieniających się instytucjach i polityce publicznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o procesach i mechanizmach innowacji i instytucjach społecznych z nimi związanych oraz ich wzajemnych powiązaniach. KL2A_W22, KL2A_W13, KL2A_W14 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie w pełni istotę innowacji oraz jej kulturowe, technologiczne i społeczne uwarunkowań zwłaszcza w odniesieniu do takich zjawisk, jak dyfuzja innowacji, nowe technologie, zmieniające się instytucje i polityka publiczna. KL2A_W22 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i współczesnej kultury i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego i kulturowego pod wpływem wprowadzanych innowacji społecznych i technologicznych. KL2A_U23 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać rolę jednostek, kolektywów i instytucji w odniesieniu do procesów innowacji. KL2A_U17 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Dobiera złożone strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty w przygotowywanych projektach ukazujących innowacyjne praktyki, technologie lub formy kulturowe. KL2A_U07, KL2A_U16 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w grupie przy przygotowaniu i realizacji projektów badawczych. KL2A_K10 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze w zakresie analizy otoczenia społecznego i kulturowego pod kątem innowacji KL2A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o procesach i mechanizmach innowacji i instytucjach społecznych z nimi związanych oraz ich wzajemnych powiązaniach. - - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumie w pełni istotę innowacji oraz jej kulturowe, technologiczne i społeczne uwarunkowań zwłaszcza w odniesieniu do takich zjawisk, jak dyfuzja innowacji, nowe technologie, zmieniające się instytucje i polityka publiczna. - - - + - - - - - - -
M_W003 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i współczesnej kultury i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego i kulturowego pod wpływem wprowadzanych innowacji społecznych i technologicznych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać rolę jednostek, kolektywów i instytucji w odniesieniu do procesów innowacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Dobiera złożone strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty w przygotowywanych projektach ukazujących innowacyjne praktyki, technologie lub formy kulturowe. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w grupie przy przygotowaniu i realizacji projektów badawczych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze w zakresie analizy otoczenia społecznego i kulturowego pod kątem innowacji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Kurs prezentuje kulturowy kontekst innowacji i kreatywności. W jego założeniu leży przedstawienie i przedyskutowanie siedmiu kluczowym aspektów współczesnej usieciowionej kultury: wizualności, wikinomii, prosumeryzmu, konwergencji, remiksu i innowacyjności. W trakcie zajęć postaramy się odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie warunki kulturowe i społeczne sprzyjają rozwojowi innowacyjnego otoczenia? Kto decyduje o tym, co jest innowacją, a co nie? W jaki sposób w społeczeństwie sieci kształtują się mechanizmy kulturotwórcze? Kto dziś jest twórcą, a kto odbiorcą tekstów kultury? W jaki sposób dzisiejsza humanistyka odpowiada na stymulowane przez rozwój technologii parcie na rozwój i innowacyjność? Spotkania będą mieć charakter dyskusji inspirowanej tezami przypisanych do poszczególnych zajęć tekstów.

Plan zajęć:

Zajęcia 1. Zajęcia wprowadzające w tematykę. Pretest w ramach modułu

Zajęcia 2. Kultura wizualności
Derrick de Kerckhove Doświadczenie widza, w: Kody McLuhana, red. Anna Maj i Michał Derda-Nowakowski, Katowice: Ex Machina 2009, ss. 52-69

Zajęcia 3. Kultura wikinomii
Anna Maj, Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood, w: Kody McLuhana, red. Anna Maj i Michał Derda-Nowakowski, Katowice: Ex Machina 2009, ss. 143-168.

Zajęcia 4. Kultura prosumpcji
Piotr Siuda, Kultury prosumpcji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Aspra-Jr” 2012

Zajęcia 5. Kultura konwergencji
Henry Jenkins, W poszukiwaniu papierowego jednorożca, w: tegoż, Kultura konwergencji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.
Henry Jenkins, Spreadable media. Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New York: NYU Press 2013.

Zajęcia 6. Kultura remiksu
David Gunkel, Of Remixology, Massachusetts: The MIT Press 2016

Zajęcia 7. Kultura innowacji
Izaakson, W. Innowatorzy : o tym jak grupa hakerów, geniuszy i geeków wywołała cyfrową rewolucję. Kraków: Insignis 2016.
Michał Paweł Markowski, Polityka wrażliwości, Kraków: Universitas 2013.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena konwersatorium jest oceną z zaliczenia (ta zdobywana na podstawie znajomości tekstów na konkretne zajęcia i dyskusji nad nimi) oraz wynikiem projektu studenckiego (grupy do 4 os., realizujące projekt na przestrzeni łącznie czterech przedmiotów wchodzących w skład modułu dydaktycznego)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na krytyczną lekturę literatury przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura przypisana do poszczególnych zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak