Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja wydarzeń artystycznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-324-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Kurs jest realizowany w ramach grantu dydaktycznego POWER 3.5 w module składającym się z 4 przedmiotów:
1. Kultura i innowacja
2. Organizacja wydarzeń artystycznych
3. Wizualność w kształtowaniu wirtualnego świata
4. Promocja kultury lokalnej.

Celem kursu “Organizacja wydarzeń artystycznych” jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do projektowania wydarzeń artystycznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Nabywa wiedzę na temat kompleksowości zarządzania wydarzeniami od momentu rozpoznawania różnorodnych potrzeb odbiorcy, przez planowanie po realizację i ewaluację wydarzeń. KL2A_W24 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat różnorodnych wydarzeń artystycznych i sposobie ich organizacji. Rozpoznaje wydarzenia organizowane przez instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa działające w sektorze kreatywnym. KL2A_W10 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna prawne, organizacyjne i logistyczne podstawy organizacji wydarzeń artystycznych. Zna zasady tworzenia wydarzeń artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu diagnozowania i projektowania. KL2A_W10 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować i porównywać wydarzenia artystyczne pod względem jakości, celów, oddziaływania. Rozumie różnice w modelach i sposobach organizacji, finansowania, realizacji i ewaluacji wydarzeń. KL2A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi analizować, porównywać i budować modele organizacyjne wydarzeń kulturalnych, rozpoznawać potrzeby interesariuszy, analizować możliwe ryzyka, planować pracę zespołu koordynatorów. KL2A_U20 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi samodzilnie skonstruować projekt wydarzenia artystycznego w oparciu o wiedzę z zakresu diagnozowania i projektowania zgodnie z przygotowanym planem finansowym i organizacyjnym. KL2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. KL2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi budować interdyscyplinarne modele wydarzeń uwzgledniające perspektywę złożoności procesów wpływających na całościową organizację: elementy badania potrzeb, programowania, planowania, budżetowania, marketingu, PR. KL2A_K08, KL2A_K09 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Posiada umiejętności pracy w grupie, nawiązywania relacji interpersonalnych ukierunkowanych na współpracę i wspólne wypracowywanie efektywnych rozwiązań. Samodzielnie proponuje rozwiązania. KL2A_K10 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Nabywa wiedzę na temat kompleksowości zarządzania wydarzeniami od momentu rozpoznawania różnorodnych potrzeb odbiorcy, przez planowanie po realizację i ewaluację wydarzeń. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat różnorodnych wydarzeń artystycznych i sposobie ich organizacji. Rozpoznaje wydarzenia organizowane przez instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa działające w sektorze kreatywnym. - - - + - - - - - - -
M_W003 Zna prawne, organizacyjne i logistyczne podstawy organizacji wydarzeń artystycznych. Zna zasady tworzenia wydarzeń artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu diagnozowania i projektowania. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować i porównywać wydarzenia artystyczne pod względem jakości, celów, oddziaływania. Rozumie różnice w modelach i sposobach organizacji, finansowania, realizacji i ewaluacji wydarzeń. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować, porównywać i budować modele organizacyjne wydarzeń kulturalnych, rozpoznawać potrzeby interesariuszy, analizować możliwe ryzyka, planować pracę zespołu koordynatorów. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzilnie skonstruować projekt wydarzenia artystycznego w oparciu o wiedzę z zakresu diagnozowania i projektowania zgodnie z przygotowanym planem finansowym i organizacyjnym. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi budować interdyscyplinarne modele wydarzeń uwzgledniające perspektywę złożoności procesów wpływających na całościową organizację: elementy badania potrzeb, programowania, planowania, budżetowania, marketingu, PR. - - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada umiejętności pracy w grupie, nawiązywania relacji interpersonalnych ukierunkowanych na współpracę i wspólne wypracowywanie efektywnych rozwiązań. Samodzielnie proponuje rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Punktem wyjścia do organizacji zajęć jest przekonanie, że rynek wydarzeń artystycznych, przemysły czasu wolnego i przemysły kultury są coraz częściej postrzegane jako siły napędowe gospodarek miejskich. Fakt ten posiada odzwierciedlenie w szerokich badaniach dotyczących wpływu wydarzeń artystycznych i kulturalnych na jakość życia w miastach, na ich rozwój społeczno – ekonomiczny, kreatywność i budowanie kapitału kulturowego mieszkańców. Mają wpływ na zatrudnienie i rozwój branż powiązanych. Stanowią także sferę ważnych pośrednich impulsów dla miast w określaniu tożsamości, wizerunku i postrzegania ekosystemu miasta, mają wpływ na rozwijanie turystyki kulturowej.
Organizatorzy wydarzeń kulturalnych pod wpływem rewolucji cyfrowej i gwałtownego rozwoju nowych mediów oraz nowych form uczestnictwa w kulturze stoją przed nowymi wyzwaniami, by tworzyć je w inny, bardziej efektywny sposób, wykorzystując możliwości mediów społecznościowych, interaktywnych platform lub otwartych danych dla rozwoju publiczności i lepszego dostosowania oferty do potrzeb odbiorców. Organizacja wydarzeń domaga się nieustannej innowacyjności, strategicznych partnerstw i nieustającego dopasowywania się do zmieniającej się sytuacji społecznej.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z elementami wykładu i studium przypadku. Wprowadzeniem będą mini – wykłady poparte przykładami z kraju i ze świata przedstawiające najważniejsze wydarzenia kulturalne w Krakowie i na świecie. Studenci poznają spektrum aktorów wydarzeń kulturalnych: instytucji kultury, organizacji i firm, sektorów i klastrów przemysłowych, sieci miejskich, miasta samego w sobie jako amalgamatu różnych kultur organizacyjnych i jako części miasta-regionu po jednostki indywidualne (influencerzy, silne marki osobiste firmujące działania w sferze kultury, aktywiści, naukowcy, politycy, dziennikarze).

Wykłady będą uwzględniały zarówno perspektywę programową i sferę wartości: tworzenia wspólnoty uczestników, budowy tożsamości miejskiej odbiorców produktów kultury, promocji wartości europejskich, idei różnorodności kulturowej i równości dostępu, jak również aspektów praktycznych związanych z rozpoznawaniem potrzeb, poszukiwaniem wsparcia organizacyjnego, modeli i źródeł finansowania, rozpoznawanie zależności politycznej i medialnej. Analizowane wspólnie będą rozmaite modele organizacyjne, zagadnienie celowości tworzenia wydarzeń, rodzaje partnerstw, rodzaje impaktu wydarzeń na otoczenie społeczne i ekonomiczne. Analiza dotykać będzie także rozmaitych aspektów profesjonalizacji kadry menedżerskiej i rozwoju kompetencji organizacyjnych.

Studenci w zespołach analizować będą także kwestie marketingowe i PR, a także poznawać aspekty praktyczne związane z realizacją wydarzeń, zarządzeniami o organizacji wydarzeń, zasadami użytkowania przestrzeni publicznych, kończąc na wymogach formalnych i prawnych dotyczących organizacji wydarzeń.


W oparciu o zaprezentowane treści studenci będą tworzyli własne karty projektów kulturalnych uwzględniających parametry i pozycje budżetowe wywiedzione z doświadczeń wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, a także doświadczeń tak ważnych ośrodków kultury jak Edynburg, Montreal, Buenos Aires, Barcelona, Adelajda. Studenci stworzą karty własnego projektu festiwalowego w grupie 4 – 5 osób realizujących role: programowy – producent – promocja i reklama – finansowy i prawny.


Kwestie szczegółowe warsztatów:
- analiza aktorów tworzących krajobraz kultury w mieście: instytucje kultury, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, rola administracji publicznej, organizacji społecznych, liderów opinii;
- typy wydarzeń: festiwale, festyny, eventy, cykle, przeglądy, dni, konkursy, nagrody i gale nagród, realizacje telewizyjne, transmisje radiowe, działalność całoroczna
- typy festiwali: tematyczne, niszowe, branżowe, multidyscyplinarne, sieciowe, międzynarodowe, komercyjne, misyjne;
- modele organizacyjne: publiczne, miejskie, europejskie, biznesowe, partnerstwo publiczno-prywatne
- relacja kultura – społeczeństwo, miasto, dziedzictwo, natura;
- relacja urbanistyka i urban shaping
- zjawisko wartościowania kreatywnej wyobraźni, myślenia wrażliwego na kulturę, dziedzictwa miast, inteligentnych rozwiązań technologicznych, integracji społecznej, artystycznego rozwoju miasta;
- globalna konkurencja wydarzeń artystycznych – punktem odniesienia dla kreacji wydarzeń nowych są ważne branżowe wydarzenia w obszarze filmu, literatury, teatru i sztuk performatywnych, muzyki klasycznej i popularnej, sztuki najnowszej, designu, fotografii, sztuki cyfrowej;
- społeczna problematyka wydarzeń kulturalnych i festiwali: kryteria dostępności, inkluzji społecznej, rewitalizacji społecznej, edukacji kulturalnej, edukacji profesjonalnej;
- polityka i kultura – wpływ polityki na organizację wydarzeń artystycznych;
- wydarzenia artystyczne a polityka zrównoważonego rozwoju;
- relacja: kultura alternatywna / kultura oficjalna
- relacja centrum – peryferia miast, kultura oficjalna i podmiejska, rola miejsca i potencjału kreatywnego mieszkańców w planowaniu wydarzeń artystycznych;
- rewitalizacja miast poprzez wydarzenia artystyczne i strategie włączenia społecznego;


- kreatywność w obrębie modeli organizacji wydarzeń poprzez wykorzystanie innowacji społecznych, tworzenie kreatywnych rozwiązań administracyjnych, organizacyjnych;
- rola mediów w tworzeniu kultury;
- cykl życia wydarzeń kulturalnych (tzw. stare marki) i pułapka profesjonalizacji;
- wybrane zagadnienia prawne i legislacyjne w organizowaniu wydarzeń kulturalnych;
- budowanie i zarządzanie relacjami partnerskimi i sponsorskimi – tworzenie ofert i budowanie kontaktów;
- zarządzenie ryzykiem;
- krytyka eventowości i festiwalizacji kultury vs. impakt społeczny, ekonomiczny, ekologiczny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Udział w konwersatoriach 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena projektu 30%
Analiza porównawcza festiwali: 30%
Aktywność na zajęciach: 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe
- Obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione)
- Znajomość tekstów zadawanych na poszczególne zajęcia (aktywność na zajęciach)
- Umiejętność analizy zadanych tekstów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Landry Charles, Kreatywne Miasto, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013
Lidia Varbanova, Zarządzanie strategiczne w kulturze, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015
Kultura a rozwój, red. prof. Jerzy Hausner, prof. Anna Karwińska, prof. Jacek Purchla
Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Charles Montogmery, przeł. Tomasz Tesznar, wyd. Wysoki Zamek, Kraków 2015
Imprezownik. Krótki przewodnik po kompleksowej organizacji wydarzeń artystyczno– kulturalnych, pod red. Agnieszka Zielonka – Mitura, wyd. Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, Katowice 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Robert Piaskowski – polonista, socjolog, muzyk, menedżer kultury i wydarzeń kulturalnych, ekspert ds. programowania i strategii kultury, dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego. Realizuje politykę Krakowa w zakresie kultury. Koordynuje flagowe festiwale muzyczne Krakowa: festiwale Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Wianki / Święto Muzyki, koordynuje prace zespołu Krakow Film Commission i współpracę miasta z Międzynarodowym Festiwalem Kina Niezależnego Netia Off Plus Camera oraz Krakowskim Festiwalem Filmowym. Jest autorem aplikacji i odpowiadał za proces uzyskania przez Kraków tytułu Miasta Kreatywnego w dziedzinie Literatury UNESCO. Nadzoruje realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, a także organizację literackich festiwali: Miłosza oraz Conrada. W ramach działalności programowej w KBF Piaskowski odpowiada za integrację i komunikację działań zaangażowanych w kulturę podmiotów samorządowych i pozarządowych. Uczestniczy w pracach Konwentu ds. Strategii Kultury Krakowa, jest także członkiem międzyresortowego zespołu Ministra Kultury przygotowującego 41. Sesję Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Jest zapraszany na międzynarodowe konferencje i warsztaty w charakterze eksperta i doświadczonego promotora kultury. Jest ekspertem the Festival Cities Network, a także sieci Creative Cities Network. Jako autor jest twórcą wielu artykułów popularyzatorskich, informacyjnych i publicystycznych, z obszaru literatury, muzyki i zarządzania. Wykładał na wydziale muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także wiedzę o kulturze i mediach dla młodzieży licealnej. Jest także ekspertem w dziedzinie muzyki funkcjonalnej i odpowiada za kształt eksperckiego kursu kształcenia w tej dziedzinie Forum Audiowizualne FMF.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia skonstruowane na zasadzie warsztatów i prezentacji najlepszych praktyk instytucji organizujących wydarzenia artystyczne, jak również analizy porównawczej wybranych wydarzeń polskich i międzynarodowych. Efektem zajęć ma być zespołowo przygotowana karta projektu wydarzenia uwzględniająca wiedzę z zakresu diagnozowania i projektowania usług w kulturze.