Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultury postkonwergencji - metodologia badań
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-325-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach modułu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat kultury postkonwergencyjnej. Analizowane przykłady i wykorzystana bibliografia umożliwią także lepsze zrozumienie zjawisk znanych jako Web 3.0.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do kultury postkonwergencji. KL2A_W11 Wykonanie projektu,
Esej
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do kultury postkonwergencji. KL2A_W13 Wykonanie projektu,
Esej
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury postkonwergencji. KL2A_U03 Wykonanie projektu,
Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. kultury postkonwergencji. KL2A_K09 Wykonanie projektu,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Medioznawstwo (media studies) jako obszar badań i dyscyplina naukowa na świecie i w Polsce
2. Metodologia i metody badań kultury postkonwergencji.
3-4. Funkcje mediów. Mediatyzacja życia a poskonwergencja.
5. Przemiany mediów.
6. Sposoby przedstawiania. Ideologia przekazu medialnego.
7. Formaty i gatunki medialne – w stronę genologii medialnej? Popularne gatunki w kulturze postkonwergencji.
8-9. Nadawca, odbiorca, użytkownik mediów. Co ludzie robią z mediami i co media robią z ludźmi? Badania zorientowane na czytelnika (dyferencjał semantyczny, teoria użytkowania i korzyści, etnografia publiczności). Remediacje, kultura postkonwergencji i remiksu, uczestnictwo w kulturze.
10. Fani jako szczególny typ odbiorców mediów
13. Narracyjna tożsamość a postkonwergencja.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia oraz przygotowanie (w formie prezentacji grupowej) jednego z zaproponowanych przez prowadzącego projektów (czas na wykonanie zadania to semestr). Szczegółowe założenia zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lisa Taylor, Andrew Willis (2006): Medioznawstwo. Teksty, instytucje, odbiorcy. Kraków (część 1, rozdz. 2 Odczytywanie medialnych obrazów; rozdz. 3. Ideologia; część 1, rozdz. 6. Narracja).
2. Ellen Seiter (1998): Semiotyka, strukturalizm a telewizja [w:] Robert C. Allen, red., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice (s. 35-66).
3. Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick (2008): Mass media. Metody badań. Kraków (rozdz. 6. Analiza treści).
4. John Fiske (1999): Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław (rozdz. 3. Komunikacja, znaczenie, znak; rozdz. 5. Sygnifikacja; rozdz. 6. Semiotyczne metody i ich zastosowania; rozdz. 8. Metody empiryczne. Analiza treści; rozdz. 9. Ideologia znaczenia; rozdz. 8. Metody empiryczne. Dyferencjał semantyczny, Teoria użytkowania i korzyści, Etnografia publiczności).
5. Mimi White (1998): Analiza ideologiczna a telewizja [w:] Robert C. Allen, red., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice (s. 152-189).
Dostępny online: http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Ideology%20and%20discourse.pdf
6. Marcin Florian Gawrycki (2011): Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej. Warszawa.
7. Jane Feuer (1998): Badania gatunków a telewizja [w:] Robert C. Allen, red., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice (s. 130-151).
8. Wiesław Godzic (2004): Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”. Kraków (s. 19-30, 253-262).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bielsko.academia.edu/TomaszBielak

Informacje dodatkowe: