Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-326-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Zemanek Bogdan (bogdan.s.zemanek@uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Zemanek Bogdan (bogdan.s.zemanek@uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zarządzania międzykulturowego i komunikacji z partnerami z innych iż europejski krąg kulturowy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe teorie komunikacji międzykulturowej KL2A_W01 Egzamin
M_W002 Zna różne rodzaje organizacji przedsiębiorstw i zależniości między systemami organizacji a kulturą kraju KL2A_W01 Egzamin
M_W003 Zna rolę języka i sposobów komunikacji w organizacjach biznesowych, oraz w biznesowej komunikacji międzykulturowej KL2A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Rozumie różne spojrzenia na organizację przedsiębiorstw i związane z nią role społeczne i potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy wynikające z tych różnic KL2A_U06 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie role kultury w kształtowani sposobów ludzkiego działania KL2A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe teorie komunikacji międzykulturowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różne rodzaje organizacji przedsiębiorstw i zależniości między systemami organizacji a kulturą kraju + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rolę języka i sposobów komunikacji w organizacjach biznesowych, oraz w biznesowej komunikacji międzykulturowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie różne spojrzenia na organizację przedsiębiorstw i związane z nią role społeczne i potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy wynikające z tych różnic + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie role kultury w kształtowani sposobów ludzkiego działania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Procesy globalizacyjne i ich kulturowe konsekwencje
Różnorodność kultur, znaczenie kultury w zarządzaniu, zarządzanie różnorodnością kulturową. Różne źródła informacji o kulturze. Procesy globalizacji a kultura: mcdonaldyzacja, glokalizacja i hybrydyzacja. Wartości, wierzenia i postawy jako składniki kultury. Stereotypy i generalizacje kulturowe.
2. Orientacje kulturowe w badaniach a procesy zarządzania
Różnorodność kultur. Porównanie systemów wartości w Azji i Stanach Zjednoczonych w badaniach Hitchcocka. Mapa kulturowa w badaniach Ingleharta. Modele porównawcze systemów wartości w poszczególnych kulturach-model Kluckhohna-Strodtbecka, kultury wysoko i niskokontekstualne (model Halla), model Andre Laurenta, model Hofstede i model GLOBE.
3. Kultura a struktury organizacyjne- teoria i praktyka
Wykorzystanie modeli kultury w formalnych strukturach organizacji. Funkcje i typy struktur organizacyjnych (mechanistyczna, scentralizowana, organiczna). Zastosowanie modeli porównawczych kultur do systemów struktury przedsiębiorstw. Związki patron-klient w różnych kulturach. Zależność pomiędzy systemami patronażu i formalnymi systemami organizacji. Nowoczesne organizacje w kontekście kultury patronażu.
4. Kultury organizacyjne a kultury narodowe
Znaczenie kultury w codziennych relacjach osób o różnym zapleczu kulturowym. Jednostronna i dwustronna komunikacja. Sposób mówienia i słuchania. Pozawerbalne kanały komunikacji. Proksemika. Kultura organizacyjna w kontekście kultury narodowej. Silne i słabe vs. pozytywne i negatywne kultury organizacyjne. Zmiany w kulturach organizacyjnych. narodowe i organizacyjne kultury w wielonarodowych kompaniach.
5. Systemy motywacyjne i negocjacje w różnych kulturach
Identyfikacja potrzeb w różnych kulturach. Hierarchia potrzeb Maslowa w różnym kontekście kulturowym. Strony negocjacji. Władza i zaufanie w różnych kulturach. Etyka i etykieta w kontekście międzykulturowym.
6. Marketing wielokulturowy
Globalizacja rynków. Zalety i wady standaryzacji działań marketingowych. Strategia produktowa i strategia pozycjonowania w ujęciu międzykulturowym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru.
Wynik procentowy przeliczony będzie na ocenę według regulaminu AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Glinka B., Jelonek A. (2011) Zarządzanie międzykulturowe, Warszawa, Scholar
Mead R., (2001) International Management. Cross Cultural Dimensions, Cambridge Blackwell

Literatura uzupełniająca:
Ritzer G. (1997) Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa, Wydawnictwo Muza.
Hofstede, G. i Hofstede G. J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Trompenaars, F. i Hampden-Turner, C. (2002) Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Mole J. (2000). W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Hall, E.T. (2003) Ukryty wymiar, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
Hall, E.T. (1987) Bezgłośny język, Warszawa: PIW.
Cohen, R. (1991) Negotiating across cultures, Washington DC: US Institute of Peace. I
Inglehart R., Harrison L. (2000) Culture matters, How Values Shape Human Progress, New York, Basic Books,
Benedict R., (1999) Miecz i chryzantema, Warszawa, PIW,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak