Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kreacja jako proces transformacji - arteterapia i edukacja artystyczna dla włączenia
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-329-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ten składa się z serii treści mających na celu zapewnienie ogólnej podstawy do zrozumienia i podejścia do sztuki jako terapii i jako narzędzia integracji społecznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. KL2A_W01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. KL2A_U03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_U002 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. KL2A_U03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K002 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. KL2A_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Kreacja jako proces transformacji – arteterapia i edukacja artystyczna dla włączenia społecznego.

Przedmiot ten składa się z serii treści mających na celu zapewnienie ogólnej podstawy do zrozumienia i podejścia do sztuki jako terapii i jako narzędzia integracji społecznej. Jego konfiguracja rozpoczyna się również od badania podstaw epistemologicznych, na których opiera się dyscyplina sztuki, jej historii i opisu najważniejszych wytycznych teoretycznych. Obejmuje to badanie obrazu i jego analizę.

Analiza obrazu i jego ikonograficznych cech, elementów niezbędnych do obserwowania obrazu, będzie znana dogłębnie, skupi się na znajomości historii i teorii terapii artystycznej, jak również na jej podstawowych zasadach.

Następnie uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami metodologicznymi i badawczymi przez kluczowych autorów, a zasady te będą dalej badane poprzez prezentację specyfiki różnych obszarów interwencji.

Będą wspólne prezentacje i działania prezentujące referaty, w celu rozwinięcia u uczniów przekrojowych i ogólnych kompetencji w odniesieniu do ich własnej zdolności do argumentacji i komunikacji interpersonalnej, a także ich zdolności do empatii, słuchania, zrozumienia i szacunku dla inni.

W przestrzeni dydaktycznej przedmiotu student stosuje aktywną i partycypacyjną metodologię. (szczególny nacisk na świadomość, ucznia na potencjalności, sztukę w sferze społecznej, podkreślając wartości kreatywności, eksperymentowania, a także refleksję, której praktyki wymagają społecznego znaczenia i skuteczności. Cele pracy socjalnej. Nauczyciel będzie działał jako mediator nauki, zasobów i wyjaśnień, proponowanych celów, usług dynamiki dydaktycznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test końcowy będzie oparty na wszystkich materiałach dostarczonych w trakcie semestru (60%).
Na dwóch ostatnich spotkaniach, obowiązkiem studenta jest grupowe wystąpienie i zaprezentowanie jednego tematu z dotychczasowych wykładów jako forma zaliczenia (40% oceny końcowej). Obok treści, nacisk zostanie położony na niezależne zrozumienie, w jaki sposób samodzielnie badać, oceniać, interpretować i parafrazować artykuły naukowe. Od studentów oczekuję samodzielności, własnej refleksji, wierząc, że kreatywność może być narzędziem radzenia sobie z konfliktami osobistymi i społecznymi nie tylko pośród artystów.Student na pierwsze zajęcia obowiązkowo musi zapoznać się z bibliografia podana w załączniku.Na pierwszych zajęciach odbędzie się wprowadzenie i ustalenie norm obecności oraz zaliczenia pod koniec semestru.
Lista obecności będzie sprawdzana osobiście pod koniec każdych zajęć. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz obowiązkowe są 30minutowe indywidualne ćwiczenia pisemne. (przygotowanie do zajęć).Wymagana jest także intensywność komunikacji (gotowość do dyskusji). Zajęcia integrują wykład wraz z dyskusja, z okazjonalnymi działaniami grupowymi, wywiadami z międzynarodowymi gośćmi (naukowcami, psychologami, artystami). Programowe zajęcia odbywać będą się często w scenerii galeryjnej / muzealnej.
Grupa studentów powinna wybrać jedną osobę przed pierwszymi zajęciami, która będzie organizatorem spraw administracyjnych i łącznikiem grupy do korespondencji/kontaktem z prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student na pierwsze zajęcia obowiązkowo musi zapoznać się z bibliografia podana w załączniku.
Na pierwszych zajęciach odbędzie się wprowadzenie i ustalenie norm obecności oraz zaliczenia pod koniec semestru.Lista obecności będzie sprawdzana osobiście pod koniec każdych zajęć. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz obowiązkowe są 30minutowe indywidualne ćwiczenia pisemne. (przygotowanie do zajęć).Wymagana jest także intensywność komunikacji (gotowość do dyskusji). Zajęcia integrują wykład wraz z dyskusja, z okazjonalnymi działaniami grupowymi, wywiadami z międzynarodowymi gośćmi (naukowcami, psychologami, artystami). Programowe zajęcia odbywać będą się często w scenerii galeryjnej / muzealnej.
Grupa studentów powinna wybrać jedną osobę przed pierwszymi zajęciami, która będzie organizatorem spraw administracyjnych i łącznikiem grupy do korespondencji/kontaktem z prowadzącą zajęcia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cigolla, F., & Brown, D. (2011). A way of being: Bringing mindfulness into individual therapy. Psychotherapy Research, 21(6), 709-721. doi:10.1080/10503307.2011.613076

Coholic, D. A. (2011). Exploring the feasibility and benefits of arts-based mindfulness-based practices with young people in need: Aiming to improve aspects of self-awareness and resilience. Child & Youth Care Forum, 40(4), 303-317. doi:10.1007/s10566-010-9139-x

Coleman, V. D. and Farris-Dufrene, P. M. (1996). Art therapy and psychotherapy: Blending two therapeutic approaches. Washington, DC: The Taylor and Francis Group.

Corazon, S. S., Stigsdotter, U. K., Moeller, M. S., & Rasmussen, S. M. (2012). Nature as therapist: Integrating permaculture with mindfulness- and acceptance-based therapy in the Danish healing forest garden Nacadia. European Journal Of Psychotherapy And Counselling, 14(4), 335-347. doi:10.1080/13642537.2012.734471

Durrani, H. (2014). Facilitating attachment in children with autism through art therapy: A case study. Journal Of Psychotherapy Integration, 24(2), 99-108.

Englebright Fox, J. & Schirrmacher, R. (2009). Art and creative development for young children. Belmont, CA: Wadsworth, 2009.

Franklin, M. (2010). Affect regulation, mirror neurons, and the third hand: Formulating mindful empathic art interventions. Art Therapy, 27(4), 160-167. doi:10.1080/07421656.2010.10129385

Gendlin, E. (1982). Focusing. New York, New York: Bantam Dell.

Khaddouma, A., Gordon, K. C., & Bolden, J. (2015). Zen and the art of sex: Examining associations among mindfulness, sexual satisfaction, and relationship satisfaction in dating relationships. Sexual And Relationship Therapy, 30(2), 268-285. doi:10.1080/14681994.2014.992408

Lesiuk, T. (2015). The effect of mindfulness-based music therapy on attention and mood in women receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer: A pilot study. Oncology Nursing Forum, 42(3), 276-282.

Monti, D. A., Kash, K. M., Kunkel, E. S., Brainard, G., Wintering, N., Moss, A. S., & … Newberg, A. B. (2012). Changes in cerebral blood flow and anxiety associated with an 8‐week mindfulness programme in women with breast cancer. Stress And Health: Journal Of The International Society For The Investigation Of Stress, 28(5), 397-407. doi:10.1002/smi.2470

Monti, D. A., Peterson, C., Kunkel, E. S., Hauck, W. W., Pequignot, E., Rhodes, L., & Brainard, G. C. (2006). A randomized, controlled trial of mindfulness-based art therapy (MBAT) for women with cancer. Psycho-Oncology, 15(5), 363-373. doi:10.1002/pon.988

Rappaport, L. (2009). Focusing-oriented art therapy: Accessing the body’s wisdom and creative intelligence. London: Jessica Kingsley Publishers.

Rappaport, L. (2015). Focusing-oriented expressive arts therapy and mindfulness with children and adolescents experiencing trauma. In C. A. 1Malchiodi, C. A. Malchiodi (Eds.) , Creative interventions with traumatized children (2nd ed.) (pp. 301-323). New York, NY, US: Guilford Press.

Riley, K. E., & Kalichman, S. (2015). Mindfulness-based stress reduction for people living with HIV/AIDS: Preliminary review of intervention trial methodologies and findings. Health Psychology Review, 9(2), 224-243. doi:10.1080/17437199.2014.895928

Sextou, P., & Monk, C. (2013). Bedside theatre performance and its effects on hospitalised children’s well-being. Arts & Health: An International Journal Of Research, Policy And Practice, 5(1), 81-88. doi:10.1080/17533015.2012.712979

Smalley, S. L. & Winston, D. (2010). Fully present: The science, art, and practice of mindfulness. United States of America: De Capo Press.

Williams, J. (2014). Review of Mindfulness and the arts therapies: Theory and practice. Dramatherapy, 36(2-3), 156-157. doi:10.1080/02630672.2015.1012354

Witkiewitz, K., Marlatt, G. A., & Walker, D. (2005). Mindfulness-Based Relapse Prevention for Alcohol and Substance Use Disorders. Journal Of Cognitive Psychotherapy, 19(3), 211-228. doi:10.1891/jcop.2005.19.3.211

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publication related to contemporary arts topics:
Kraków ISBN 97883 94854546
Gdańsk E-ISSN 2545050 Gdańsk
ISBN 978-83-8127-137-0
Miechów ISBN: 978-83-63753-43-6
Peru https://issuu.com/basuco/docs/b asuco_20final_pdf 4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Bangladesh http://www.conference.kglobal.or g/index.php/kglobal2018/IUBATk global2018/paper/view/1204

Informacje dodatkowe:

Brak