Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczne i kulturowe kształtowanie wizerunku
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-330-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia są formą “spotkania” z wielkimi i znaczącymi tego świata, analizą ich wpływu na nasze życie w wymiarze: mody, kultury i biznesu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady kształtowanie własnego zawodowego wizerunku zawodowego. KL2A_W14 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dostosować wzory zachowań do kontekstu społecznego i kulturowego. Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi odpowiednio wyselekcjonować literaturę niezbędną do omówienia wybranych wątków i aspektów analizowanych zjawisk i procesów. Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji, formułować argumenty i analizować różne punkty widzenia. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady kształtowanie własnego zawodowego wizerunku zawodowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dostosować wzory zachowań do kontekstu społecznego i kulturowego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi odpowiednio wyselekcjonować literaturę niezbędną do omówienia wybranych wątków i aspektów analizowanych zjawisk i procesów. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji, formułować argumenty i analizować różne punkty widzenia. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program zajęć:
1. Budowanie własnej marki na rynku zawodowym w oparciu o :
- zasady kształtowanie własnego zawodowego wizerunku i budowanie
własnej marki, czyli dress code, kultura osobista , obycie w
świecie- wizerunek biznesmena, dyplomaty, polityka, czerpanie z
kultury masowej.
- styl życia i jego znaczenie w budowaniu naszego wizerunku i
odbiorze środowiska – czyli : ”jak cię widzą tak cię
piszą”. Etykieta – czyli międzynarodowy język kurtuazji.
- kształtowanie i poznawanie różnic kulturowych- komunikacja
niskiego i wysokiego kontekstu, znacznie ciszy w kulturach świata i
etykiecie .
- kształtowanie w sobie trzech połączonych cech : pokory, głodu i
sprytu, ich indywidualne atrybuty. Kulturowy aspekt ich znaczenia.
- mowa ciała i jej znaczenie w funkcjonowaniu społeczno- kulturowym.

- “ spotkanie “ z wielkimi i znaczącymi tego świata, ich wpływ
na nasze życie:
MODA:
Coco Chanel- 10 rzeczy , której zawdzięczamy tej wyjątkowej
królowej mody i stylu
Armani – włoski styl i klasa w modzie męskiej , czerwony dywan
Dior i jego New Look
Prada –profesor od mody
Versace – geniusz czy szarlatan i inni
KULTURA:
Igor Mitoraj – wielki i genialny i niedoceniany z Polsce
Salvador Dali – fenomenalny wariat
Wilhelm Sasnal- dlaczego on jest najwybitniejszym polskim malarzem
współczesnym?
Królowa Elżbieta- ikona etykiety, stylu, kultury, historyczny
fenomen.
Helmut Newton- fotografia mody i stylu i inni
BIZNES:
Jan Kulczyk i jego pierwszy milion od taty
Zygmunt Solorz- Żak i znicze – rozwiązanie zagadki. Dlaczego ten
Pan nosi nazwiska swoich żon?
Steve Jobs człowiek, którego zwolniono z własnej firmy
Pan od FB- kim jest ?
Kto nas wyśle na księżyc? i inni
- kanony piękna i ewolucja historyczna- filozoficzne spotkanie z
pięknem.
- identyfikacja charakterów i intencji na podstawie kolorów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

30% oceny stanowi aktywność na zajęciach
70% oceny stanowi ocena z prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

brak