Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-401-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ten polega na ocenia stopnia nabycia przez studenta wiedzy, kompetencji i umiejętności koniecznych do napisania pracy dyplomowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL2A_W16 Praca dyplomowa
M_W002 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KL2A_W03 Praca dyplomowa
M_W003 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. KL2A_W06, KL2A_W02 Praca dyplomowa
M_W004 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KL2A_W06 Praca dyplomowa
M_W005 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. KL2A_W02 Praca dyplomowa
M_W006 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KL2A_W21 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL2A_U15, KL2A_U13, KL2A_U12 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KL2A_U19 Praca dyplomowa
M_U007 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KL2A_U18 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL2A_K09 Praca dyplomowa
M_K002 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. KL2A_K01 Praca dyplomowa
M_K003 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne KL2A_K06, KL2A_K05, KL2A_K10 Praca dyplomowa
M_K004 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na potrzeby pracy dyplomowej. KL2A_K04 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - - - - - + -
M_W003 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - + -
M_W004 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - - - - - + -
M_W005 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. - - - - - - - - - + -
M_W006 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - + -
M_U007 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - - - - - + -
M_K002 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. - - - - - - - - - + -
M_K003 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne - - - - - - - - - + -
M_K004 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na potrzeby pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 550 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 550 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

brak