Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obóz badawczy
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-407-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 znajomość koncepcji ogólnej metodologii nauk i podstawowych kategorii metodologicznych KL2A_W02, KL2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_W002 rozumienie specyfiki kulturoznawstwa na tle innych nauk, z uwzględnieniem historycznego procesu wyodrębniania się tej dyscypliny KL2A_W02, KL2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W003 Zna współczesne stanowiska metodologicznie w kulturoznawstwie: nowe nurty etnograficzne, analiza treści i krytyczna analiza dyskursu KL2A_W07, KL2A_W18, KL2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W004 Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz potrafi wskazać na ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KL2A_W06 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wyboru koncepcji metodologicznej odpowiedniej do założonych celów poznawczych KL2A_U07, KL2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi stworzyć model własnego postępowania badawczego według reguł metodologicznych KL2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U005 Samodzielnie rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. KL2A_U02 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 pogłębia kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz formułowania teorii naukowej KL2A_K03, KL2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi organizować pracę naukową, właściwie ocenia jej postępy KL2A_K05 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 znajomość koncepcji ogólnej metodologii nauk i podstawowych kategorii metodologicznych - - - - - - + - - - -
M_W002 rozumienie specyfiki kulturoznawstwa na tle innych nauk, z uwzględnieniem historycznego procesu wyodrębniania się tej dyscypliny - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna współczesne stanowiska metodologicznie w kulturoznawstwie: nowe nurty etnograficzne, analiza treści i krytyczna analiza dyskursu - - - - - - + - - - -
M_W004 Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz potrafi wskazać na ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wyboru koncepcji metodologicznej odpowiedniej do założonych celów poznawczych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć model własnego postępowania badawczego według reguł metodologicznych - - - - - - + - - - -
M_U005 Samodzielnie rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pogłębia kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz formułowania teorii naukowej - - - - - - + - - - -
M_K002 Potrafi organizować pracę naukową, właściwie ocenia jej postępy - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Warsztaty badawcze

W ramach warsztatów student realizuje projekt badawczy w ranach obozu wyjazdowego lub stacjonarnego.
Szczegółowy zakres zajęć zostanie przestawiony przez osoby prowadzące zajęcia w ramach modułu. Moduł zostanie opublikowany na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć semestru letniego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

70% ocena sprawozdanie z zrealizowanych badań (z zakresu wykonywanego projektu) i przedstawienie go w formie prezentacji 20% . Dodatkowo w skład oceny końcowej wchodzi aktywność na zajęciach 10%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie podana przez osoby prowadzące zajęcia w ramach warsztatów badawczych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje pracowników pod adresem: http://bpp.agh.edu.pl/?wydz=15&odR=0&doR=2016

Informacje dodatkowe:

Brak