Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-412-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej koniecznej do przygotowania studentów do pisania pracy dyplomowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KL2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. KL2A_W06, KL2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL2A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KL2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W005 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. KL2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL2A_U13, KL2A_U12, KL2A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej. KL2A_U04, KL2A_U21 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. KL2A_U05, KL2A_U22, KL2A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego KL2A_U18 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. KL2A_U19, KL2A_U01, KL2A_U22 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne KL2A_K05, KL2A_K10, KL2A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL2A_K09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - + - - - - -
M_W005 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
  1. O. F. Bollnow, Rozum a siły irracjonalne, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, w: „Znak” nr 11(305) 1979 (do pobrania na portalu miesięcznika „Znak”)
  2. F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996
  3. M. Horkheimer, Odpowiedzialność i studia, „Kronos”, nr 2 2011
  4. A. Tonbee, Studium historii, Warszawa 2000
  5. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1998
  6. L. Boltanski, E. Chiapello, Nowy duch kapitalizmu, w: "Kronos" 2015 nr 2
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Krzysztofek, Cywilizacja: dwie optyki, Warszawa 1991
A. Modrzejewski, Cywilizacja jako system społeczny, w: “Cywilizacja i polityka” 2009 nr 7

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, Bankructwo czy „tylko” kryzys, „Znak” 2010 nr 658, s. 89-97
T. Gadacz, Kultura i odpowiedzialność, „Zarządzanie Kulturą” 2010, R. 3, s. 207- 212
T. Gadacz, The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”. Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies: in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46
T. Gadacz, Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, strony 80-84
T. Gadacz, Kryzys „europejskiego człowieczeństwa”, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, s. 128-137
T. Gadacz, Uniwersytet w czasach marnych, w: „Kwartalnik Pedagogiczny nr 3 2016

Informacje dodatkowe:

-