Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość elementów maszyn
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
RBM-1-401-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@uci.agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student rozumie zjawisko rozprzestrzeniania się fali odkształcenia w ciałach sprężystych BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas zmiennego (losowego) obciążenia BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed niekorzystnym zjawiskiem koncentracji naprężeń BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcyjnego BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych) BM1A_K01, BM1A_K02, BM1A_K04, BM1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych + + + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawisko rozprzestrzeniania się fali odkształcenia w ciałach sprężystych + + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas zmiennego (losowego) obciążenia + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia - + + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed niekorzystnym zjawiskiem koncentracji naprężeń - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcyjnego - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych) + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Przypadki wytrzymałości złożonej.
 2. Metody energetyczne.
 3. Metody energetyczne obliczania odkształceń konstrukcji, układy statycznie niewyznaczalne.
 4. Wyboczenie prętów prostych.
 5. Zagadnienia dwuwymiarowe we współrzędnych biegunowych (rury grubościenne, wirujące krążki).
 6. Zbiorniki cienkościenne.
 7. Płyty, naprężenia i odkształcenia.
 8. Rozchodzenie się fal w ciałach sprężystych. Podłużne zderzenie prętów.
 9. Zmęczenie materiałów.
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Metoda analityczna wyznaczania przemieszczeń belek.
 2. Metoda grafo-analityczna (obciążeń wtórnych, Mohra) wyznaczania przemieszczeń belek.
 3. Zginanie z rozciąganiem. Zginanie ukośne.
 4. Projektowanie wałów.
 5. Zginanie ze ścinaniem.
 6. Metody energetyczne – twierdzenie Castigliano.
 7. Meotdy energetyczne – twierdzenie Menabre’a (zasada minimum pracy).
 8. Metody energetyczne – obliczenia odkształceń konstrukcji.
 9. Ramy.
 10. Projektowanie na wyboczenie.
 11. Rury grubościenne. Tarcze wirujące.
 12. Projektowanie zbiorników cinkościennych.
 13. Zginanie płyt.
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

  laboratorium B1
  1. Próba rozciągania metali w temperaturze pokojowej.
  2. Próba ściskania materiałów ceramicznych.

  laboratorium B2
  3. Próba udarności metali sposobem Charpy`ego.
  4. Pomiar twardości metali sposobem Brinell’a.
  5. Pomiar twardości metali sposobem Rockwell’a.

 2. Elastooptyka

  laboratorium E
  1. Wyznaczanie elastooptycznej stałej modelowej z obrazu izochrom obserwowanych w belce poddanej czystemu zginaniu.
  2. Wyznaczanie elastooptycznej stałej modelowej z obrazu izochrom obserwowanych w tarczy kołowej poddanej ściskaniu.
  3. Wyznaczanie metodą elastooptyczną współczynnika kształtu (αk) dla poddanej czystemu zginaniu belki osłabionej na krawędzi karbem jednostronnym i dwustronnym.

 3. Tensometria

  laboratorium T1
  1. Wyznaczenie współczynnika czułości “k” tensometru oporowego.

  laboratorium T2
  2. Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej “E”

 4. Badania nieniszczące

  laboratorium NDT
  1. Lokalizacja wad w płycie stalowej.
  2. Pomiar grubości.
  3. Badanie połączenia spawanego.
  4. Określenie wytrzymałości na rozciąganie żeliwa szarego.
  5. Określenie stałych spręŜystości dla aluminium.

 5. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia

  laboratorium MES
  1. Analiza wytrzymałościowa ramy statycznie niewyznaczalnej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 196 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w wykładach 26 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 26 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie:
- oceny z ćwiczeń
- oceny z laboratoriów
- sprawdzianu z treści wykładów
- oceny końcowej z przedmiotu Podstawy Wytrzymałości Materiałów
- oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Warunkiem koniecznym przystąpienia do kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu Podstawy Wytrzymałości Materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość Materiałów. T.I i II. WNT. Warszawa, 2003
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. I. Teoria i zastosowanie. UWND. AGH Kraków, 2008
3. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. II. Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów. UWND. AGH Kraków, 2004
4. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów. Wybrane zagadnienia dla mechaników. UWND. AGH Kraków, 2002
5. Gere J.M., Timoshenko S.P.: Mechanics of materials PWS – KENT Publishing Company. Boston. Massachusetts 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Materiały do laboratoriów dostępne pod adresem
http://zwmik.imir.agh.edu.pl/dydaktyka/dla_studentow/imir/imir.html