Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka - kurs podstawowy
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-1-205-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania układów równań liniowych. Ma wiedzę z zakresu badania funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu. TC1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować układy równań liniowych, metody badania funkcji dwóch zmiennych oraz metody rozwiązywania równań różniczkowych do budowania i rozwiazywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne. TC1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego TC1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania układów równań liniowych. Ma wiedzę z zakresu badania funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować układy równań liniowych, metody badania funkcji dwóch zmiennych oraz metody rozwiązywania równań różniczkowych do budowania i rozwiazywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego - + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wybrane zagadnienia funkcji wielu zmiennych: pochodna cząstkowa, pochodna kierunkowa, gradient, ekstrema lokalne funkcji 2-zmiennych. Macierze, rząd macierzy, wyznacznik, rozwiązywanie układów równań liniowych. Równania różniczkowe zwyczajne liniowe rzedu I i II.

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 85 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień omawianych w semestrze I.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak