Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji i właściwości różnych rodzajów materiałów budowlanych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii materiałów budowlanych TC1A_W10 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii produkcji i stosowania materiałów budowlanych TC1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę o prawidłowym stosowaniu surowców różnego pochodzenia TC1A_U14 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić i przewidzieć właściwości materiałów budowlanych TC1A_U15 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko TC1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zna rolę nowoczesnych składników chemicznych w technologiach materiałów budowlanych TC1A_K06 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii produkcji i stosowania materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę o prawidłowym stosowaniu surowców różnego pochodzenia + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić i przewidzieć właściwości materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna rolę nowoczesnych składników chemicznych w technologiach materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Historia rozwoju i znaczenie materiałów budowlanych w budownictwie. Perspektywy rozwoju. Kryteria podziału materiałów budowlanych. Rodzaje materiałów wiążących. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji spoiw powietrznych – wapno i gips. Właściwości i zakres stosowania. Podstawowe operacje przy produkcji klinkieru portlandzkiego. Skład mineralny i chemiczny klinkieru portlandzkiego. Kryteria podziału cementów i ich podstawowe właściwości. Proces hydratacji cementów. Kryteria podziału betonów. Rodzaje i właściwości kruszyw stosowanych do betonów. Domieszki chemiczne do betonów. Podstawy projektowania betonów zwykłych. Trwałość betonów. Wyroby wapienno-piaskowe. Autoklawizowany beton komórkowy. Rodzaje i zastosowanie zapraw. Parametry kształtujące współczynnik przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych. Kryteria podziału materiałów termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji materiałów izolacyjnych. Podstawy właściwości materiałów izolacyjnych i zakres stosowania. Klasyfikacja ceramicznych materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości użytkowe. Surowce do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych: surowce ilaste i dodatki technologiczne. Domieszki szkodliwe w surowcach ceramiki budowlanej i ich wpływ na właściwości wypalonych wyrobów. Metody produkcji ceramiki budowlanej (ściennej, stropowej, dekarskiej) – fazy produkcji; funkcje technologiczne urządzeń. Sposoby poprawy izolacyjności cieplnej ceramiki budowlanej. Technologia i właściwości ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym. Technologia i właściwości sztucznych kruszyw lekkich spęcznianych. Problemy środowiskowe towarzyszące produkcji materiałów budowlanych. Zrównoważony rozwój

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w wykładach 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J. – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement, Opole 2000
•Nocuń-Wczelik W.: Mikrokrzemionka – właściwości i zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement, Kraków 2005
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Małolepszy J. (red.) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2013
•Kurdowski W. – Poradnik technologa przemysłu cementowego. Wyd. Arkady. Warszawa 1981
•Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M. – Technologia betonu – metody badań. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000
•Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1991
•Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
•Piech J. – Operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym. SU AGH 1658, Kraków 2003
•Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu. Wyd. Polski Cement / PWN. Kraków 2010
•Nocuń-Wczelik W.(red.): – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Kraków 2010
•Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Wyd. AGH. Kraków 2000
•Stefańczyk B.: Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady Warszawa 2008
•Pampuch R. – Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. AGH Kraków 2005
•Duggal S.K. – Building Materials. New Age International. New Dehli 2008
•Czarnecki L. – Beton wg normy PN-EN 206-1: komentarz. Wyd. Polski Cement 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak