Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CTC-2-318-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-317-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-233-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-221-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-250-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-292-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-236-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-264-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-278-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-2##-AK-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-222-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-218-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-213-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-213-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-215-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-214-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-220-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-219-MN-s Inżynieria Materiałowa (Zaawansowane Materiały Ceramiczne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-221-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-219-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optyka i spektroskopia szkieł
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-264-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła. TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi TC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni TC2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd) TC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań. TC2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych TC2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła. - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd) - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Szkło jako materiał o szczególnych właściwościach optycznych;
Załamanie światła i dyspersja optyczna;
Nieliniowość optyczna;
Zjawisko barwy;
Luminescencja i akcja laserowa;
Wykorzystanie zjawisk optycznych w szkłach specjalnych;
Spektroskopia w podczerwieni i jej zastosowanie w badaniach strukturalnych szkieł;
Spektroskopia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach szkieł;
Cwiczenia praktyczne:
Charakterystyka optyczna szkieł barwnych;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Udział w zajęciach praktycznych 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+0,3R+0,1P

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
P-sprawozdanie z zajęc praktycznych

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
M. Łączka Optyka i spektroskopia szkieł Prace Komisji Nauk Ceramicznych 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak