Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-101-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wymiarowanie przedmiotów na rysunku. Zasady i sposoby rozmieszczania wymiarów. Zasady wymiarowania

 2. Wprowadzenie do problematyki GI. Znormalizowane elementy rysunku technicznego

 3. Rzuty prostokątne. Europejski układ rzutów prostokątnych

 4. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD na przykładzie wybranych programów CAD 3D

 5. Zapis tolerancji i pasowania wymiarów

 6. Przecięcia brył płaszczyznami – widoki i przekroje, kład przekroju, rozwinęcie powierzchni bryły. Przenikanie brył

 7. Geometria wykreślna – obrazy elementów podstawowych (punkt, prosta, płaszczyzna), elementy przynależne

 8. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – zasady wykonywania i rodzaje przekrojów

 9. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – oznaczanie i kreskowanie przekrojów, przekroje przedmiotów symetrycznych, przekroje i widoki cząstkowe, kład przekroju

 10. Rysowanie połączeń maszynowych. Uproszczenia rysunkowe

 11. Oznaczenia chropowatości powierzchni. Zapis tolerancji kształtu i położenia

 12. Schematy złożonych układów technicznych – podstawy rysowania

 13. Podstawy rysunku architektoniczno-budowlanego

 14. Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach – wprowadzenie.
  Rzut aksonometryczny, rzut prostokątny – podstawy

 15. Rysunek wykonawczy oraz złożeniowy. Dokumentacja konstrukcyjna

Ćwiczenia projektowe:
 1. CAD 3D SolidWorks: operacje na bryle – zaokrąglenie, faza, szyk kołowy oraz prostokątny, żebro, lustro, otwór, gwint, itp.

 2. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne modeli przedmiotów

 3. Przecięcie brył płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych

 4. Przecięcie przedmiotów płaszczyznami – widoki, przekroje i kłady części maszyn. Wymiarowanie rysunku

 5. Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany

 6. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne brył geometrycznych. Przynależność punktu oraz prostej do płaszczyzny i powierzchni bryły. Kompozycja brył geometrycznych

 7. Zajęcia organizacyjne. Odwzorowania rysunkowe brył i przedmiotów

 8. CAD 3D SolidWorks: wykonywanie złożeń – podstawy. Odbieranie stopni swobody – tworzenie relacji wymiarowych i geometrycznych

 9. Rysunek wykonawczy części maszyn – tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia, oznaczanie chropowatości, rysowanie schematów

 10. Uzupełnianie brakującego rzutu prostokątnego brył i przedmiotów

 11. Kolokwium: Rzutowanie prostokątne oraz aksonometria

 12. CAD 3D SolidWorks: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy. Sprawdzian umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi modułów: szkic, operacje oraz złożenia

 13. CAD 3D SolidWorks: konfiguracja programu, moduły, narzędzia, otwieranie projektu. Wstęp do modułów: szkic, operacje. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji: wyciągnięcie, obrót

 14. CAD 3D SolidWorks: korzystanie z narzędzi modułów szkic oraz operacje. Relacje wymiarowe i geometryczne

 15. Kolokwium: Widoki, przekroje oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 średnia ocen z ćwiczeń projektowych oraz wiadomości z wykładów + 0,6 średnia ocen z kolokwiów (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)
____________________________________________________________________________________________

Na ocenę końcową składa się zaliczenie:
- projektów wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych,
- projektów wykonanych jako prace kontrolne,
- praktycznej umiejętności korzystania z oprogramowania CAD 3D (SolidWorks),
- pytań kontrolnych z wykładów,
- kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zasad wykonywania i umiejętność wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych (podział: kąta, odcinka, okręgu na równe części, wykreślanie: prostych stycznych do okręgu, okręgów wzajemnie stycznych, wielokątów foremnych, podstawowych krzywych płaskich, itp.)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji. PWN
Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP S.A.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT
Lewandowski Z.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP S.A.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady
Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN
Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH
Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika Inżynierska, WN-D AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Terminy wykonania i oddania kolejnych – przewidzianych w harmonogramie – prac projektowych określa prowadzący zajęcia.

2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.