Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-111-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. TC2A_W09 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością TC2A_W09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem TC2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Nauka o jakości – kwalitologia. Teoria jakości i inżynieria jakości. Cechy produktów i usług i ich stan. Podstawowe operacje jakościowe. Kamienie milowe nauki o jakości. Deming i jego zasady. Jakość w projektowaniu inżynierskim (metodologia projektowania, etapy tworzenia projektu, poszukiwanie rozwiązań, wspomaganie projektowania). Rola klienta w systemach zapewnienia jakości i rodzaje klientów (bezpośredni, wewnętrzny i mimowolny). Koszty jakości i ich analiza. Benchmarking. Normalizacja i jej rola w systemach zapewnienia jakości. Normy serii ISO 9000. Zintegrowane systemy zarządzania jakość – środowisko – bhp. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Zasady zarządzania jakością (cykl PDCA, Kaizen, zasada “zero defektów”, zasada pracy zespołowej). Metody w zarządzaniu jakością (Metoda rozwinięcia funkcji jakości, Analiza przyczyn i skutków wad, Statystyczna kontrola odbiorcza, Statystyczna kontrola procesu, Projektowanie eksperymentów). Narzędzia ilościowe i jakościowe zarządzania jakością.

Zajęcia seminaryjne:

Polskie doświadczenia z zakresu TQM; przedmiot i zakres normy PN-EN ISO/IEC 17025; podstawowe założenia systemu jakości w aspekcie kryteriów i wymogów akredytacji; dokumenty odniesienia wykorzystywane przy dokumentowaniu systemów jakości w jednostkach akredytowanych; treść i zakres Księgi Jakości i Księgi Procedur Ogólnych Zapewnienia Jakości; szacowanie niepewności pomiarów; walidacja metod badawczych; sposób postępowania z wyposażeniem pomiarowym i badawczym (WPiB) w laboratorium akredytowanym; polityka PCA w zakresie kontroli jakości badań: badanie biegłości personelu, międzylaboratoryjne badania porównawcze; analiza podstawowych dokumentów PCA dotyczących jednostek akredytowanych; akredytacja w Europie i w Polsce. Samodzielne opracowanie wybranej Procedury Ogólnej Zapewnienia Jakości; opracowanie koncepcji przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracowanie koncepcji przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracowanie koncepcji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym w laboratorium akredytowanym; opracowanie koncepcji nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w laboratorium akredytowanym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,48 T + 0,48 S + 0,04 A
OK – ocena końcowa
T – średnia ocen testu zaliczeniowego (min. 3,0)
S – średnia ocen z zaliczenia seminarium (min. 3,0)
A – aktywność na wykładach mierzona ilością obecności

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział w wykładach jest obowiązkowy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A.Hamrol, W.Mantura, „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” PWN Warszawa 2002
J.Łunarski, “Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów” OWPRz Rzeszów 2001
J.J.Dahlgaard, K.Kristensen, G.K.Kanji, “Podstawy zarządzania jakością” PWN Warszawa 2002
S.Wawak, “Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Helion, Gliwice 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jakubowska Małgorzata , Baś Bogusław, Ciepiela Filip , Kubiak Władysław W.: A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2010 vol. 22 no. 15 s. 1757-1764
2. Jakubowska Małgorzata , Kalarus Dariusz, Kot Andrzej, Kubiak Władysław W.: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu – Chemometric methods in identification of cement and clinker sources, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. – 2009 t. 61 nr 1 s. 12 – 15
3. Jakubowska M., Hull E., Piech R., Kubiak W.W: Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves; Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009 – 2223. – 2008 vol. 53 no. 2 s. 215 -226
Jakubowska M., Kubiak W.W.: Signal processing in normal pulse voltammetry by means of dedicated mother wavelet. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2008 vol. 20 no. 2 s. 185 -193
4. Joanna Ciepiela „Kontrola jakości pożywek bakteriologicznych” 2008 Praca magisterska – Promotor W.W.Kubiak
5. Marta Sroka „Standardowe procedury operacyjne w laboratorium analitycznym” 2010 Praca magisterska – Promotor W.W.Kubiak
6. Anna Czuchra „Standardowe procedury operacyjne oznaczania ołowiu i chromu w środkach spożywczych matodą ASA” 2010 Praca magisterska – Promotor W.W.Kubiak

Informacje dodatkowe:

Brak