Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studium inżynierskie
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-112-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę inżynierską z zakresu surowców, technologii chemicznej i metod obliczeniowych TC2A_W03, TC2A_W04, TC2A_W05, TC2A_W07, TC2A_W06 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi projektowania inżynierskiego i weryfikacji projektu TC2A_W03, TC2A_W09, TC2A_W08, TC2A_W15 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty proces produkcyjny/technologiczny lub wyrób ceramiczny lub stanowisko pomiarowe lub metodę pomiarową TC2A_U19, TC2A_U21 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi oszacować ekonomiczne aspekty wykonywanego projektu TC2A_U23 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie zadania TC2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi myśleć w sposób kreatywny TC2A_K03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę inżynierską z zakresu surowców, technologii chemicznej i metod obliczeniowych - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi projektowania inżynierskiego i weryfikacji projektu - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty proces produkcyjny/technologiczny lub wyrób ceramiczny lub stanowisko pomiarowe lub metodę pomiarową - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi oszacować ekonomiczne aspekty wykonywanego projektu - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie zadania - - - - - - - - - + -
M_K002 Potrafi myśleć w sposób kreatywny - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Praca samodzielna studenta
Konsultacje projektowe
Samodzielna realizacja projektu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 140 godz
Wykonanie projektu 150 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa “Studium inżynierskiego” jest wystawiana przez Opiekuna na podstawie:
aktywności na konsultacjach, prac pisemnych lub innych form sprawdzenia wiadomości.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę poleca Opiekun

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studium inżynierskie jest przedmiotem mającym na celu uzupełnienie, w ramach pracy własnej,
wiedzy inżynierskiej przez studenta po pierwszym stopniu studiów licencjackich na kierunkach
pokrewnych. Realizując semestr 1 studiów inżynierskich drugiego stopnia, student realizuje
niektóre przedmioty inżynierskie ze studentami pierwszego stopnia studiów inżynierskich. W
ramach “Studium inżynierskiego” studiuje samodzielnie (ale pod nadzorem Opiekuna pracy
inżynierskiej) pozostałe zagadnienia inżynierskie a w szczególności te, które niezbędne są dla
realizowanego przez studenta projektu inżynierskiego. Zakres zagadnień studiowanych w
ramach “Studium inżynierskiego” określa Opiekun projektu inżynierskiego biorąc pod uwagę
specyfikę realizowanego projektu. Postępy w zdobywaniu wiedzy inżynierskiej Opiekun
kontroluje w ramach cotygodniowych konsultacji. Opiekun na podstawie konsultacji i
ewentualnie innych form sprawdzenia wiedzy (np. praca pisemna na zadany temat) zalicza
studentowi “Studium inżynierskie”. Część godzin “Studium inżynierskiego” jest przeznaczona na
realizację projektu inżynierskiego.