Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-204-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student zyskuje informację o wpływie różnych substancji na centralny układ nerwowy

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy TC2A_W14 Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych TC2A_W14 Egzamin
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych TC2A_W10 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki TC2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy - - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych - - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Neurobiologia

Przedmiotem kursu są zagadnienia związane z zaawansowaną analizą związków biologicznie aktywnych (narkotyków, substancji psychotropowych, białek, peptydów) oraz ze stosowaniem narzędzi bioinformatycznych dla celów identyfikacji molekuł. Studenci uzyskają wiedzę z zakresu stosowania odpowiednich strategii analitycznych, doboru i funkcjonowania aparatury oraz poznają najnowsze trendy w badaniach naukowych oraz regulacjach prawnych w tym zakresie na świecie.

Zajęcia seminaryjne:

1) Neurobiologia uzależnień
2) Aspekty kliniczne i medyczne używania narkotyków
3) Analityka substancji uzależniających
4) Toksykologia substancji psychotropowych
5) Toksykologia sądowa
6) Techniki analityczne (spektrometria mas, HPLC DAD, elektroforeza kapilarna, elektroforeza w żelu poliakrylamidowym, detekcja elektrochemiczna, elektrochemiczna symulacja procesów metabolicznych, proteomika i metabolomika, identyfikacja sekwencji aminokwasowej)
Psychologiczne aspekty uzależnień
Analiza halucynogenów
Problemy narkotyków w Unii Europejskiej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 55 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie seminarium: test jednokrotnego wyboru z tematyki seminariów
i laboratoriów
Zaliczenie wykładów: egzamin ustny

Ocena końcowa:
- ocena z wykładu z wagą 0,6
- ocena z laboratorium z wagą 0,4

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wskazana znajomość podstaw chemii organicznej, chemii analitycznej i biochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykład.
Dodatkowo, wybrane zagadnienia z podręczników:
Proteomika i metabolomika (A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring red.) WUW, 2010
L. Stryer Biochemia (dowolne wydanie po 2000r.)
W. Seńczuk (red.) Toksykologia, PZWL, wydanie 1998 lub późniejsze.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

UWAGA: dopuszczalna jest jedna (usprawiedliwiona) nieobecność na ćwiczeniach.
Szczegółowe informacje zostaną podane na zajęciach.