Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie technologii ceramicznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-106-TC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedze o materiałach ceramicznych i projektowaniu ich technologii. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie interpretacji diagramów fazowych. TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Ma wiedze o surowcach mineralnych oraz zasadach ich doboru do danej technologii. TC2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i wytworzyć materiały ceramiczne o określonycxh parametrach użytkowych. TC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Ma umiejętność interpretacji diagramów fazowych istotnych dla technologii ceramicznych. TC2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla kontroli procesów technologicznych. TC2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem. TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. TC2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedze o materiałach ceramicznych i projektowaniu ich technologii. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie interpretacji diagramów fazowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedze o surowcach mineralnych oraz zasadach ich doboru do danej technologii. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i wytworzyć materiały ceramiczne o określonycxh parametrach użytkowych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejętność interpretacji diagramów fazowych istotnych dla technologii ceramicznych. + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla kontroli procesów technologicznych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Kształtowanie się mikrostruktury tworzywa w toku obróbki ogniowej. Podstawowe elementy wyboru w projektowaniu technologii – 2 godz.

Termodynamiczne aspekty procesów wysokotemperaturowych w technologii ceramiki – 2 godz.
Podział i charakterystyka reakcji ceramicznych w aspekcie zmian funkcji termodynamicznych – przykłady – 4 godz. Przykłady rozwiązywania problemów technologicznych w oparciu o trójkąty współtrwałości w układach trójskładnikowych -
6 godz.
Kinetyczne aspekty przemian wysokotemperaturowych w ceramice – 4 godz.
Kinetyka i mechanizm reakcji gaz-ciało stałe,niektórych przemian wysokotemperaturowych i syntez minerałów tlenkowych,oddziaływań na styku stopionych faz szklistych i stałych – 6 godz.
Proces kształtowania się mikrostruktury tworzyw ceramicznych rozpatrywane w ujęciu dynamicznym – reakcje przejściowe i spontaniczne,zmiany składu fazowego, mulityzacja, efekty związane z przeobrażeniami systemu porów – 6 godz.

Zajęcia seminaryjne:

Projektowanie technologii – powiązanie procesów technologicznych i elementów ekonomiki w projekcie, kształtowanie się mikrostruktury tworzywa w toku obróbki ogniowej, podstawowe elementy wyboru w projektowaniu technologii.
Podział i charakterystyka reakcji ceramicznych w aspekcie zmian funkcji termodynamicznych – reakcje egzotermiczne, reakcje egzotermiczne pomiędzy ciałami stałymi, reakcje egzotermiczne przebiegające ze zmniejszeniem się entropii, reakcje endotermiczne.
Przykłady przewidywania kierunku przebiegu reakcji wysokotemperaturowych w oparciu o dane termodynamiczne.
Układy fazowe – fazy skondensowane, rola fazy gazowej w procesach ogniowych.
Niektóre aspekty interpretacji diagramów fazowych – układy jedno i dwuskładnikowe, układy trójskładnikowe, układy wieloskładnikowe.
Skład fazowy tworzyw z surowców ilastych (glinokrzemianowych) – ocena roli domieszek, zmiany składu fazowego ze wzrostem temperatury i ich interpretacja, wyznaczenie skumulowanej zawartości fazy ciekłej i mulitu.
Przykłady rozwiązywania problemów technologicznych w oparciu o trójkąty współtrwałości w układach trójskładnikowych.
Przykłady rozwiązywania problemów technologicznych w oparciu o charakterystykę fazy ciekłej w układach dwu- i trójskładnikowych.
Kinetyczne aspekty przemian wysokotemperaturowych w ceramice – specyfika reakcji w tworzywach ceramicznych, zależność stałej szybkości reakcji od temperatury, kinetyka liniowa, kinetyka reakcji kontrolowanych przez dyfuzję w fazie stałej i w obecności fazy ciekłej, kinetyka reakcji pierwszego rzędu i rzędów ułamkowych, kinetyka reakcji kontrolowanych przez zarodkowanie, dobór przykładów.
Kinetyka i mechanizm niektórych reakcji pomiędzy fazami stałymi i gazowymi.
Kinetyka i mechanizm oddziaływań obejmujących krystalizację produktu reakcji z fazy gazowej.
Kinetyka i mechanizm niektórych przemian wysokotemperaturowych i syntez minerałów tlenkowych.
Kinetyka i mechanizm niektórych procesów przebiegających na styku stopionych faz szklistych i faz stałych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik egzaminu: 70%
Ocena z seminarium: 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.F.Nadachowski, S.Jonas, W.S.Ptak; Wstęp do projektowania technologii ceramicznych. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 1999
2.F.Nadachowski, S.Jonas,W.S.Ptak;Introduction to Technological Design in Ceramics, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2012
3.F. Nadachowski, S.Jonas, K.Wodnicka; Zarys Ceramografii; Ceramika/Ceramics, vol. 82, 2003.
4.R. Pampuch, K.Haberko, M.Kordek ; Nauka o procesach ceramicznych. PWN, Warszawa 1992
5.F. Nadachowski; Zarys technologii materiałów ogniotrwałych. Katowice, Wyd. „Śląsk”, 1972
6.Artykuły bieżącej prasy światowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak