Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie surowców mineralnych i odpadów przemysłowych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-108-TC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł wprowadza w tematykę współczesnych technologii zarówno surowców mineralnych, jak i odpadów przemysłowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych metod wzbogacania kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie pozyskiwania surowców ceramicznych. TC2A_W07 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych technologii, ich kompleksowego i bezodpadowego przetwarzania. TC2A_W11 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania surowców ceramicznych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. TC2A_U05, TC2A_U08 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu najważniejszych technologii pozyskiwania surowców ceramicznych i odpadowych. TC2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców ceramicznych i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania. TC2A_K01, TC2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców ceramicznych i odpadowych. TC2A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych metod wzbogacania kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie pozyskiwania surowców ceramicznych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych technologii, ich kompleksowego i bezodpadowego przetwarzania. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać najważniejsze technologie pozyskiwania surowców ceramicznych z kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu najważniejszych technologii pozyskiwania surowców ceramicznych i odpadowych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ rodzaju surowców ceramicznych i odpadów przemysłowych na wybór technologii ich przetwarzania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczącej roli technologii chemicznych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców ceramicznych i odpadowych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Program wykładów

Rodzaje i forma występowania zanieczyszczeń w surowcach mineralnych oraz ich wpływ na właściwości użytkowe. Czynniki determinujące podstawowe właściwości surowców mineralnych. Wzbogacanie kopalin i odpadów przemysłowych w celu otrzymania surowców mineralnych. Modyfikowanie właściwości surowców mineralnych (stabilizacja i aktywacja przemian fazowych, kalcynacja, spiekanie, modyfikowanie właściwości powierzchniowych, aglomerowanie i in.). Wybrane technologie kompleksowego i bezodpadowego przetwarzania kopalin i odpadów przemysłowych (m.in. na przykładzie produkcji kaolinu szlamowanego, iłów jasnowypalających się, surowców skaleniowych, surowców węglanowych i materiałów ogniotrwałych). Odpady przemysłowe jako pełnowartościowe substytuty surowców mineralnych oraz perspektywiczne źródła pierwiastków ziem rzadkich. Podstawy otrzymywania niektórych surowców syntetycznych metodą kalcynacji i spiekania (kaolin prażony, boksyt kalcynowany, magnezja z wody morskiej i solanek, dolomit spieczony, wollastonit). Wytwarzanie surowców syntetycznych poprzez topienie w piecach elektrycznych (magnezja topiona, korund topiony, mullit topiony, spinele topione).

Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

Zajęcia seminaryjne obejmują przygotowanie przez studentów wybranych tematów stanowiących rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładach – na podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia oraz stanowiącej wynik własnych poszukiwań – i ich prezentacja.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3 * ocena z seminarium + 0,7 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P.: Surowce ceramiczne. Wyd. Geol., Warszawa, 1991.
Galos K. – O potrzebie uwzględnienia przydatnych gospodarczo mineralnych surowców odpadowych w krajowym bilansie gospodarki surowcami mineralnymi. Sympozja i Konferencje nr 60, 2003. IGSMiE PAN Kraków (materiały XIII konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi).
Laskowski J., Łuszczkiewicz A., – Przeróbka kopalin. Wzbogacanie surowców mineralnych. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1989 (wybrane zagadnienia).
Ney R. [red.]: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Wyd. Instytutu GSMi E PAN. Kraków (wybrane zagadnienia opublikowane w tomach z lat 2000-2005).
Wyszomirski P. – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramicznych. Ceramika 54, 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dynamic study of ammonium dawsonite doped with yttrium transformation at elevated temperatures / R. LACH, M. M. BUĆKO, K. HABERKO, M. SZUMERA, R. GAJERSKI // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2013 vol. 112 iss. 2, s. 727–730
Influence of surface-modified montmorillonites on properties of silicone rubber-based ceramizable composites / R. Anyszka, D. M. Bieliński, Z. PĘDZICH, M. SZUMERA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2015 vol. 119 iss. 1, s. 111–121
Reactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment / I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA // Journal of Alloys and Compounds; 2009 vol. 468 iss. 1–2, s. 246–253
Swelling pressure of natural and modified smectite-bearing clay raw materials / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Magdalena SZUMERA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; 0137-1282. — 2015 vol. 51 iss. 1, s. 127–135
The impact of modifications of the smectite-bearing raw materials on their thermal expansion ability / Wojciech PANNA, Magdalena SZUMERA, Piotr WYSZOMIRSKI // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016 vol. 123 iss. 2, s. 1153–1161

Informacje dodatkowe:

Brak