Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wytwarzania i stosowania materiałów ogniotrwałych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-111-TC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych Egzamin,
Kolokwium
M_W006 - Ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej, technicznej, ceramicznych materiałów glinokrzemianowych tlenkowych i nietlenkowych, szkliw i angob oraz materiałów ogniotrwałych ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania. - TC2A_W06 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U013 - potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych. TC2A_U13 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K007 - prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. TC2A_K07 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych + - - - - + - - - - -
M_W006 - Ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej, technicznej, ceramicznych materiałów glinokrzemianowych tlenkowych i nietlenkowych, szkliw i angob oraz materiałów ogniotrwałych ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania. - + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U013 - potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K007 - prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 8. Nieformowane materiały ogniotrwałe (betony, materiały do natryskiwania i ubijania, zaprawy ogniotrwałe i inne materiały).

  Celem wykładu jest zapoznanie studenta z technologią nieformowanych materiałów ogniotrwałych z układu CaO-Al2O3. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
  - Definicję i klasyfikację nieformowanych materiałów ogniotrwałych.
  - Charakterystykę betonów ogniotrwałych. Surowce – kruszywa, spoiwa i inne materiały pomocnicze.
  - Charakterystykę faz cementu glinowego oraz ich reaktywność z wodą.
  - Właściwości w zależności od rodzaju betonu. Zakres badań betonów ogniotrwałych. Podstawowe etapy obróbki cieplenj ogniotrwałego wyłożenia monolitycznego.

 2. 6. Technologia produkcji i własności głównych rodzajów zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych (glinokrzemianowe, zasadowe, topione, specjalne).

  Wykłady obejmują następujące zagadnienia:
  - Wyroby na bazie układu Al2O3 – SiO2. Ceramika krzemianowa.
  - Wyroby kwarcowe. Surowce do produkcji wyrobów kwarcowych i krzemionkowych. Kryteria technologiczne dla kwarcytów. Wyroby kwarcowe – właściwości i skład chemiczny, właściwości fizyczne i termomechamiczne, zastosowanie.
  - Wyroby szamotowe i krzemionkowe. Surowce do produkcji wyrobów szamotowych, wysokoglinowych i korundowych. Podstawowe przemiany surowców ilastych w procesie prażenia.
  - Wyroby szamotowe – proces wytwarzania. Sład chemiczny i fazowy. Zastosowanie.
  - Wyroby wysokoglinowe i korundowe. Surowce do produkcji wyrobów wysokoglinowych, korundowych i specjalnych. Podział, proces wytwarzania, skład chemiczny, właściwości fizyczne i termomechaniczne, zastosowanie.
  - Wyroby zasadowe – surowce, równowagi fazowe.
  - Ceramika ogniotrwała zasadowa (tlenkowa). Modyfikacja zasadowych materiałów ogniotrwałych.
  - Wyroby magnezjowo-chromitowe i chromitowe. Klasyfikacja. Warianty technologiczne produkcji wyrobów magnezjowo – chromitowych.
  - Wyroby magnezjowo-spinelowe. Klasyfikacja. Warianty technologiczne produkcji.
  - Wyroby magnezjowo-hercynitowe. Warianty technologiczne produkcji wyrobów.
  - Wyroby magnezjowo-cyrkonowe.
  - Wyroby dolomitowe z dodatkiem tlenku cyrkonu.
  - Ceramika ogniotrwała zasadowa (tlenkowo-węglowa/grafitowa). Surowce węglowe.
  - Wyroby ogniotrwałe zawierające węgiel.
  - Wyroby specjalne dla ciągłego odlewania stali.

 3. 9. Właściwości użytkowe i ważniejsze kierunki zastosowań materiałów ogniotrwałych stosownie do warunków.

  Student poznaje właściwości oraz kierunki zastosowań materiałów ogniotrwałych w hutnictwie żelaza i stali, metali nieżelaznych, przemysłach: cementowym, wapienniczym, szklarskim, ceramicznym, chemicznym i innych.
  Treścią wykładu są własciwości materiałów ogniotrwałych, które ujmuje się w następujące grupy:
  - właściwości chemiczne i mineralogiczne,
  - właściwości związane ze zwartością,
  - właściwości mechaniczne,
  - właściwości cieplne,
  - właściwości termomechaniczne.

 4. 11. Przykłady zużywania się materiałów ogniotrwałych i zasady klasyfikacji procesów korozji.

  Celem wykładu jest zapoznanie studenta z procesami korozji materiałów ogniotrwałych w urzadzeniach cieplnych w hutnictwie żelaza i stali, metali nieżelaznych oraz w przemysłach: cementowym, wapienniczym, szklarskim, ceramicznym, chemicznym i innych.

 5. 2. Kryteria podziału i ich klasyfikacja według obowiązujących norm PN-EN.

  Student poznaje kryteria klasyfikacji materiałów ogniotrwałych zgodnie z normami PN-EN, a także podział materiałów ogniotrwałych według kryterium postaci i chemicznego. Ponadto wykład obejmuje zagadnienia takie jak:
  - Ceramika ogniotrwała krzemianowa.
  - Wyroby z układu Al2O3 – SiO2.
  - Ceramika ogniotrwała tlenkowa. Wyroby zasadowe tlenkowe.
  - Ceramika ogniotrwała tlenkowa. Wyroby specjalne.
  - Ceramika ogniotrwała tlenkowo/nietlenkowa. Wyroby zasadowe i specjalne z węglem

 6. 7. Technologia produkcji ogniotrwałych materiałów izolacyjnych (porowate i włókniste).

  Student zostaje zapoznany z zagadnieniami, które obejmują:
  - Wyroby izolacyjne formowane. Metody produkcji. Klasyfikację.
  - Wyroby izolacyjne włókniste. Otrzymywanie. Ogólne zasady zabudowy wyrobów z włókien. Przykłady wyłożeń z prefabrykatów włóknistych.

 7. 10. Metody badawcze służące do oceny i kontroli jakości materiałów ogniotrwałych.

  Student poznaje szereg metod badawczych pozwalających określić właściwości materiałów ogniotrwałych, a przez to różnicować różne rodzaje tworzyw i przewidywać ich zachowanie w konkretnych warunkach eksploatacyjnych.

 8. 1. Materiały ogniotrwałe – podstawowe pojęcia.

  Student zostaje zapoznany z definicją materiałów ogniotrwałych oraz zagadnieniami takimi jak: kryteria odporności na działanie wysokich temperatur, temperatury robocze w procesach obróbki cieplnej, zalezności pomiędzy własnościami fizycznymi kryształów a rodzajem wiązania chemicznego, podstawowe tlenki i inne fazy wchodzące w skład materiałów ogniotrwałych, własności podstawowych związków materiałów ogniotrwałych.

 9. 3. Fizykochemiczne podstawy wytwarzania materiałów ogniotrwałych.

  Student zostaje zapoznany z równowagami fazowymi w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych.

 10. 4. Podstawowe operacje technologiczne.

  Student zostaje zapoznany z operacjami technologicznymi w typowym procesie technologicznym materiałów ogniotrwałych, który obejmuje: magazynowanie surowców,przygotowanie surowców i mas, formowanie półfabrykatów, suszenie i/lub wygrzewanie w temperaturze do 800st C – 1200st C półfabrykatów, wypalanie półfabrykatów, sortowanie i operacje obróbki końcowej, paletyzacja i zabezpieczenie wyrobów oraz magazynowanie.

 11. 12. Materiały pomocnicze dla hutnictwa.

  Student poznaje wyroby ogniotrwałe zawierające węgiel dla ciągłego odlewania stali.

 12. 5. Ogólne zagadnienia w technologii materiałów ogniotrwałych.

  Student poznaje zagadnienia związane z modelowaniem uziarnienia mas ogniotrwałych. Wykład obejmuje także szczegółową charakterystykę operacji jednostkowych w technologii materiałów ogniotrwałych.

Zajęcia seminaryjne:
Wytwarzanie i użytkowanie materiałów ogniotrwałych.

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty z zakresu następujących tematów:
1. Aktualne zagadnienia surowcowe w technologii materiałów ogniotrwałych.
2. Nowoczesne linie technologiczne w ceramice ogniotrwałej.
3. Właściwości materiałów ogniotrwałych i ich znaczenie użytkowe.
4. Zagadnienia składu fazowego, tekstury i mikrostruktury w materiałach ogniotrwałych.
5. Mechanizmy zużywania się materiałów ogniotrwałych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 150 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = 0,5s + 0,5e (Ok – ocena końcowa, s – ocena z seminarium, e – ocena z egzaminu).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student posiada wiedzę z chemii ogólnej, fizycznej, ciała stałego, nauki o materiałach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. F. Nadachowski, Zarys technologii materiałów ogniotrwałych, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1995.
2. G. Routschka (Editor), Pocket manual refractory materials, Vulkan-Verlag, Essen, 2004.
3. J. Szczerba, Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałe, Ceramika, Vol. 99, 2007.
4. J. Szczerba, Klasyfikacja materiałów ogniotrwałych według zunifikowanych norm europejskich, Materiały ceramiczne, 58, 1, 2006, 6-16.
5. J. Staroň, F. Tomšů, Žaruvzdorné materiály, výroba, vlastnosti a použitie, Wydali: SLOVMAG, a. s. Lubenik, SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, a. s. Jelšava, KERAMIKA, a. s. Košice, 2000.
6. S. Pawłowski, S. Serkowski, Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w urządzeniach przemysłowych. Gliwice, SITPH, Tom I (1996), Tom II (1997).
7. A. Petzold, J. Ulbricht, Feuerbeton, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig-Stuttgart, 1994.
8. ISO 436:2001 Terminology for refractories.
9. Polskie Normy PN-EN.
10. Artykuły dostępne w literaturze fachowej.
11. Katalogi producentów materiałów ogniotrwałych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak