Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-201-TC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Izak Piotr (izak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rapacz-Kmita Alicja (kmita@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
dr inż. Zima Aneta (azima@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych TC2A_W02, TC2A_W03, TC2A_W01, TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych TC2A_W07, TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych TC2A_W09, TC2A_W08, TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych TC2A_W07, TC2A_W06 Egzamin
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych TC2A_U22, TC2A_U18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych TC2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej TC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych TC2A_K07, TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej TC2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych + - + - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych + - + - - + - - - - -
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka wykładów obejmuje technologie wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Wykłady
1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Ćwiczenia laboratoryjne:
Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych plastycznych mas ceramicznych.
2. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych lejnych mas ceramicznych.
3. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych proszków i granulatów mas ceramicznych.
4. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramiki szlachetnej i technicznej.
5. Badanie odporności materiałów ogniotrwałych na zmiany temperatury (OWT).
6. Oznaczanie charakterystycznych temperatur dla materiałow ogniotrwałych w mikroskopie
wysokotemperaturowym.
7. Projektowanie mas ogniotrwałych.

Zajęcia seminaryjne:
Celem zajęć seminaryjnych jest utrwalenie i rozszerzenie wiedzy prezentowanej na wykładach

1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 270 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 60 godz
Przygotowanie do zajęć 65 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik egzaminu: 50%
Ocena z seminarium: 20%
Ocena z laboratorium: 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przedmiot przeznaczony specjalnie dla studentów kierunku technologia chemiczne, specjalność technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych.
Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach, seminariach i laboratoriach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak