Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwórstwo szkła
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-102-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła TC2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólna charakterystyka technologii przetwórstwa szkła.
2.Obróbka mechaniczna szkła-podstawy cięcia szkła
3. Obrobka mechaniczna szlifowanie, fazowanie, polerowanie
4. Obróbka termoplatsyczna,przetwórstwo rur i prętów –
5. Zdobienie szkieł-metody
6.Przetwórstwo szkła płaskiego.
7.Proces hartowania termicznego szkieł. Wzmacnianie szkieł poprzez wymianę jonową – wymiana nisko- i wysokotemperaturowa.
8.Nanoszenie cienkich powłok na szkło – metody nanoszenia warstw.
9.Powłoki refleksyjne i antyrefleksyjne. Powłoki szkliste nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel. Powłoki hybrydowe organiczno-nieorganiczne o różnej funkcjonalności.
10.Produkcja i właściwości szyb zespolonych.
11.Szyby gięte dla motoryzacji. Produkcja szkieł bezpiecznych: szyby hartowane, szyby klejone laminowane.. 12.Przetwórstwo włókien.
13. Szkło piankowe.
14. Materiały typu szkło-ceramika.

Zajęcia seminaryjne:

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych technologii przetwórstwa szkła z uwzględnieniem nowoczesnych trendów i technologii (produkcja szyb zespolonych, laminowanych, bezpiecznych i in.). Zjawiska fizyko-chemiczne, towarzyszące procesom przetwórstwa szkła takim jak: hartowanie, obróbka termoplastyczna, wymiana jonowa, krystalizacja szkła. Zasady projektowania parametrów hartowania i obróbki chemicznej. Szczegółowa charakterystyka metod fizycznych i chemicznych nanoszenia cienkich powłok na szkło.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3. W. Nowotny, „Zdobienie szkła”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1985.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3. Glass and Ceramics.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak