Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stan szklisty
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-107-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotycząca charakterystyki fizykochemicznej oraz budowy szkła. TC2A_W04 Egzamin
M_W002 Student zna uwarunkowania istnienia stanu szklistego, a także różnice pomiędzy witryfikacją a krystalizacją. Zna metody otrzymywania szkieł. TC2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować szkło o zadanych właściwościach, dla danego zestawu umie wstępnie określić zdolność szkłotwórczą oraz możliwość krystalizacji TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania szkieł przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod ich otrzymywania. TC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technologii w przemyśle, ma swiadomość wpływu badań podstawowych na aplikacyjne aspekty materiałowe. TC2A_K07, TC2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotycząca charakterystyki fizykochemicznej oraz budowy szkła. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna uwarunkowania istnienia stanu szklistego, a także różnice pomiędzy witryfikacją a krystalizacją. Zna metody otrzymywania szkieł. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować szkło o zadanych właściwościach, dla danego zestawu umie wstępnie określić zdolność szkłotwórczą oraz możliwość krystalizacji + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania szkieł przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod ich otrzymywania. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technologii w przemyśle, ma swiadomość wpływu badań podstawowych na aplikacyjne aspekty materiałowe. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów obejmuje zapoznanie z pojęciami:zdolność szkłotwórcza stopów i jej uwarunkowania; wiązania chemiczne a zdolność szkłotwórcza, definicje szkła. Charakterystyka stanu szklistego pod względem jego struktury i tekstury, właściwości materiałów szklistych i sposobów ich otrzymywania; porównanie z materiałami krystalicznymi. Przemiana witryfikacyjna; kinetyka studzenia stopów a możliwość zeszklenia substancji chemicznych. Termodynamika stanu szklistego – energia swobodna i entropia szkieł. Relaksacja strukturalna szkieł. Niekonwencjonalne metody wytwarzania szkieł – synteza zol-żel, metoda CVD. Specyficzne właściwości materiałów szklistych – refrakcja, dyspersja, barwa, luminescencja, zjawisko laserowe.

Zajęcia seminaryjne:

Program seminariów obejmuje:
Teorie budowy wewnętrznej szkieł. Metody strukturalne i ich użyteczność do badań struktury materiałów szklistych. Witryfikacja a krystalizacja; charakterystyka i porównanie obydwu przemian. Materiały szkliste otrzymywane metodą zol-żel. Szkła dla optyki niekonwencjonalnej – szkła nieliniowe, szkła gradientowe; charakterystyka składów chemicznych i właściwości. Szkła dla techniki światłowodowej. Szkła hybrydowe organiczno-nieorganiczne. Szkła metaliczne – specyfika procesu zeszklenia i właściwości szkieł metalicznych w porównaniu z metalami krystalicznymi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 134 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne, metody badań, część 1, Ceramika Polski Biuletyn Ceramiczny vol. 73, 2002
Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne, metody badań, część 2, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny vol. 113, 2012
Stan szklisty,E. Gorlich, Wydawnictwo AGH. Kraków 1989.
Properties and Application of Glass, H. Rawson, 1980
Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak