Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-108-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz zna ich właściwości użytkowe TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie TC2A_U01 Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie TC2A_U17 Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie TC2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz zna ich właściwości użytkowe + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Właściwości użytkowe szkła: twardość, właściwości termiczne, akustyczne, elektryczne, chemiczne, optyczne, mechaniczne.
2.Modyfikacja właściwości szkła i materiałów szklistych pod kątem ich zastosowania w budownictwie.
3.Klasyfikacja szkła budowlanego.
4.Rodzaje szkła płaskiego oraz metody formowania: szkło płaskie ciągnione, walcowane, float, kształtki budowlane.
5.Proces technologiczny wytwarzania szkła płaskiego metodą float.
6.Szkła otrzymywane w procesach przetwórstwa: szkło bezpieczne (hartowane, klejone), szyby zespolone, szkło polerowane, szkło ognioochronne.
7.Powłoki nanoszone na szkło.
8.Szkło stosowane w architekturze.
9.Włókna szklane :materiały konstrukcyjne z dodatkiem włókie szklanych.
10.Szkło piankowe.
11.Wykorzystanie stłuczki szklanej oraz materiałów szklistych do budowy dróg
i autostrad
12.Substancja szklista w granulowanych żużlach wielkopiecowych i popiołach lotnych.
13.Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.
14.Możliwości aplikacji szkła i materiałów szklistych w budownictwie.
15.Kierunki i możliwości rozwoju technologii szkieł budowlanych

Zajęcia seminaryjne:

1.Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.
2.Metody wyznaczania izolacyjności akustycznej, termicznej szyb zespolonych
3.Projektowanie oszklenia przy wykorzystaniu programu Pilkington Spectrum.
4.Kierunki i możliwości rozwoju szklenia strukturalnego.
5.Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem.
6.Dyrektywy, normy dotyczące wyrobów szklanych wynikające z prawa budowlanego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3.L. B. Klindt, W. Klein, „Szkło jako materiał budowlany“, wyd. Arkady, W-wa 1982.
4.B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3.Glass in Building Magazine (on-line).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa obecność na zajęciach seminaryjnych