Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Powłoki amorficzne
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-109-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z technikami wytwarzania powłok amorficznych na podłożach metalicznych i ceramicznych. Zajęcia obejmują także techniki badawcze stosowane w badaniu powłok.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze z zakresu powłok amorficznych TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych TC2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wytworzyć warstwy amorficzne w oparciu o technologię emalii TC2A_U13 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie określania jakości powłok amorficznych TC2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze z zakresu powłok amorficznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wytworzyć warstwy amorficzne w oparciu o technologię emalii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie określania jakości powłok amorficznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Powłoki amorficzne i powłoki na szkle

Program wykładów:
1.Tradycyjne powłoki szkliste – emalie, historia rozwoju, ogólna charakterystyka technologii, przygotowanie szkliwa, przygotowanie podłoża, techniki nakładania, przygotowanie gęstwy,
a. emaliowanie stali
b. emaliowanie żeliwa
c. emaliowanie metali kolorowych
d. emaliowanie metali szlachetnych
e. emaliowanie szkła
f. przyczepność, zjawiska fizykochemiczne warunkujące przyczepność
g. wady powłok i ich przyczyny
2. Warstwy amorficzne nieorganiczne otrzymywane technika zol-żel
a. chemia procesu
b. struktura i morfologia otrzymanych warstw
c. techniki nakładaniad. wybrane zastosowania
3. Warstwy amorficzne nieorganiczno-organiczne (hybrydowe) otrzymywane techniką zol-żel
4. Warstwy amorficzne otrzymywane technikami próżniowymi, wprowadzenie do technik próżniowych
4.1 warstwy otrzymywane poprzez rozpylanie jonowe
a. fizyczne podstawy zjawiska
b. odmiany procesu
c. technika magnetronowa
d. aparatura
e. struktura i morfologia otrzymywanych warstw
f. wybrane zastosowania
4.2 Warstwy amorficzne otrzymywane techniką CVD
a. chemia procesu
b. odmiany techniki
c. aparatura
d. stosowane związki
e. praktyczne zastosowania
5. Wybrane zastosowania praktyczne powłok na szkle
a. warstwy o przewodnictwie elektronowym
b. warstwy o przewodnictwie jonowym
c. warstwy antyrefleksyjne
d. warstwy refleksyjne
e. warstwy o specjalnej charakterystyce optycznej (solar-control)
f. warstwy dekoracyjne
g. warstwy katalityczne
h. warstwy bakteriobójcze
i. warstwy hydrofobowe i hydrofilowe
j. układy wielowarstwowe (układy elektrochromowe)
6. Podstawowe metody badań powłok amorficznycha. pomiary własności optycznych
b. pomiary grubości
c. odporność chemiczna i mechaniczna
d. analiza składu chemicznego
e. analiza morfologii

Zajęcia seminaryjne:

Program seminariów:
Charakterystyka technologii emaliowania metali, przygotowanie emalii, techniki nakładania, przygotowanie podłoży, techniki zdobienia, emalie specjalne – jubilerskie, witrażowe itp.. Technika próżniowa, metody uzyskiwania próżni, rodzaje pomp, metody pomiaru niskich ciśnień. Charakterystyka technik PVD otrzymywania cienkich powłok na szkle, typowe zastosowania. Charakterystyka technik CVD otrzymywania cienkich powłok na szkle, właściwości, typowe zastosowania. Wybrane metody badań powłok, Wady powłok i ich przyczyny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 60%
Referat na seminarium – przygotowanie i wygłoszenie – 30%
Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji – 10%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii, fizyki i nauki o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
1. Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2. M.Ciecińska i in., „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
3. M.Ciecińska i in., „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.
4. M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.
5. A. Tomsia, B. Zapytowski, Technologia przemysłu emalierskiego
6. A. Appen, Chemia szkła
7. M. Nocuń, Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych, Ceramics vol.98 Kraków 2007
8. B. Krause, Thin films on glass, Springer, Berlin 1977
9. H.K. Pulker, Coating on glass, Elsevier, Amsterdam 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje prowadzących zajęcia znajdują się w bazie danych publikacji pracowników AGH w bibliotece.

Informacje dodatkowe:

Brak