Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CTC-2-208-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju TC2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. + - + - - + - - - - -
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła + - + - - + - - - - -
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Charakterystyka stanu szklistego i przemiany witryfikacyjnej.
2.Pojecie zdolności szkłotwórczej stopów. Surowce szkłotwórcze. Topniki i modyfikatory. Surowce pomocnicze: klarujące, przyspieszające topienie,, barwiące, odbarwiające.
3. Mechanizmy barwienia i odbarwiania szkieł.
4. Proces topienia zestawów surowcowych – procesy fizyczne i reakcje chemiczne.
5.Właściwości stopów szkłotwórczych – lepkość, napięcia powierzchniowe, skłonność do krystalizacji.
6.Praktyka topienia w warunkach przemysłowych. Procesy klarowania i ujednaradniania szkła.
7.Technologie formowania ze stopów: wydmuchiwanie, ciągnienie, formowanie na kąpieli metalicznej (float), walcowanie, prasowanie, rozwłóknianie.
8.Technologie branżowe produkcji szkła.
9.Charakterystyka składów chemicznych emalii. Emalie gruntowe i kryjące.
10.Metody nanoszenia emalii na wyroby.
11.Powłoki nieorganiczne i organiczno-nieorganiczne nanoszone na szkło metodami fizycznymi i chemicznymi.
12.Przetwórstwo szkła: hartowanie termiczne, wymiana jonowa, obróbka termoplastyczna

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Obliczenia zestawów szklarskich. Obliczanie właściwości szkieł -dr inż.M.Ciecińska
na podstawie składu chemicznego
2.Przygotowanie zestawów szklarskich. Kontrola jednorodności dr inż.M.Ciecińska
zestawu
3.Mikroskopia grzewcza szkieł i zestawów szklarskich - dr hab. inż. M.Środa
4.Właściwości mechaniczne szkieł dr inż.K.Cholewa
5.Pomiar współczynnika załamania światła-dr inż.M.Reben
6.Właściwości termiczne szkieł. Analiza rentgenowska szkieł izestawówszklarskich dr hab. inż. M.Środa 7.Przepuszczalność świetlna szkieł .Ilościowa charakterystyka barwy-dr inż.M.Ciecińska
8.Wytop szkieł-dr inż.M.Reben
9.Odporność chemiczna szkieł-dr inż E.G. – Wrona
10.Szyby zespolone-dr inż M.Reben
11.Elektrostatyczne techniki nanoszenia powłok – prof.dr hab.A.Gil
12.Wyznaczanie różnicy barw powłok amorficznych-dr hab.inż.M.Środa
13.Właściwości elektryczne szkieł i powłok amorficznych dr hab.inż M.Nocuń,prof.AGH
14.Kolokwium zaliczeniowe-zespół pracowników.

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące metodyki badań szkła, szkło-ceramiki, emalii, powłok amorficznych oraz zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy związanej z problemami przemysłu szklarskiego oraz przetwórstwa szkła.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 259 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 60 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:

OK=0,6E+0,2*L+0,2S (E-ocena z egzaminu, L-ocena z zajęć laboratoryjnych, S-ocena z zajęć seminaryjnych)

*L-ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln), gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocene zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obowiązkowa obecność na zajęciach wykładowych, laboratoryjnych oraz seminaryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2.M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.
3.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
4.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak