Field learning outcome data:
Code:
RTZ2A_K04
Covered field of study:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Learning outcome:
Jest gotów pracować samodzielnie, określać priorytety działań, brać odpowiedzialność za powierzone zadania postępując etycznie.
Reference to ALO:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P7S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad