Field learning outcome data:
Code:
KLT1A_K03
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
Reference to ALO:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu