Field learning outcome data:
Code:
SOC1A_K01
Covered field of study:
Sociology
Learning outcome:
Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
Reference to ALO:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu