Field learning outcome data:
Code:
TCH1A_W02
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
zna i rozumie zasady i metody przepływu masy i energii oraz pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych