Field learning outcome data:
Code:
IMT1A_K03
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Reference to ALO:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu