Field learning outcome data:
Code:
IMN2A_U02
Covered field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Learning outcome:
Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania ogólnogospodarczych problemów inżynierskich we wszystkich gałęziach przemysłu i działach gospodarki wykorzystujących metale nieżelazne w każdej postaci (metale konstrukcyjne, funkcjonalne, szlechetne, superprzewodzące, kompozytowe itp.), a w tym również tych, które są uznawane zza strategiczne
Reference to ALO:
  • P7S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
  • P7S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów