Field learning outcome data:
Code:
IPJ1A_K01
Covered field of study:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Learning outcome:
Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
Reference to ALO:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu