Field learning outcome data:
Code:
IMA1A_K03
Covered field of study:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Learning outcome:
awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures
Reference to ALO:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu