Field learning outcome data:
Code:
GIK2A_W02
Covered field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Learning outcome:
najnowsze osiągnięcia i trendy rozwojowe w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, właściwych dla dyscypliny naukowej Inżynieria lądowa i transport
Reference to ALO:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów