Field learning outcome data:
Code:
TEI2A_U05
Covered field of study:
ICT studies
Learning outcome:
Potrafi planować i prowadzić badania naukowe z dziedziny telekomunikacji i informatyki, potrafi też przeprowadzić krytyczną analizę danego rozwiązania teleinformatycznego.
Reference to ALO:
  • P7S_UW_A_Inz_01
    planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: - wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, - dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich; dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania