Field learning outcome data:
Code:
BUD1A_W05
Covered field of study:
Civil Engineering
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej oraz zasadami organizacji i kierowaniem pracą zespołową zapewniając/przestrzegając warunki BIOZ; rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym.
Reference to ALO:
  • P6S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • P6S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości