Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_W06
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania i sterowania działalnością produkcyjną i okołoprodukcyjną oraz zagadnienia z zakresu jej projektowania i modelowania
Reference to ALO:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów