Field learning outcome data:
Code:
ETP1A_U02
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
Reference to ALO:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie