Field learning outcome data:
Code:
AIR1A_W04
Covered field of study:
Automatics and Robotics
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę dotyczącą: - ochrony własności intelektualnej, - prawa w technice, - normalizacji, - zarządzania w przemyśle, - działalności gospodarczej oraz jej form, - roli zagadnień humanizujących w technice, - zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów.
Reference to ALO:
 • P6S_WG_A
  w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
 • P6S_WK_A
  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
 • P6S_WG_A_Inz
  podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • P6S_WK_A_Inz
  podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości